Noguldījumi

HANSABANKA:
Noguldījumi ir viens no populārākajiem brīvo naudas līdzekļu izvietošanas veidiem. Hansabanka piedāvā četrus dažāda veida īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumus, tāpēc Jūsu uzņēmums varēs izvēlēties vispiemērotāko noguldījuma veidu atbilstoši savai specifikai.
…………………………………………….
Dinamiskais depozīts ir termiņnoguldījums ar neierobežotām peļņas iespējām un garantētu noguldījuma pamatsummu termiņa beigās. Dinamiskais depozīts var tikt piesaistīts dažādiem bāzes aktīviem (piemēram, valūtai, finanšu instrumentiem, indeksam vai precēm), un procentu peļņa ir atkarīga no šo bāzes aktīvu cenu izmaiņām finanšu tirgū.
Dinamiskais depozīts ir termiņnoguldījums, kas dod iespēju noguldīt savus brīvos naudas līdzekļus uz noteiktu termiņu, kas noteikts Dinamiskā depozīta līgumā, ar garantētu noguldījuma pamatsummu termiņa beigās. Dinamiskā depozīta procentu ienākums ir atkarīgs no depozītam piesaistītā bāzes aktīva cenu izmaiņām finanšu tirgū un dalības bāzes aktīva vērtības pieaugumā*. Jo sekmīgāks ir attiecīgais bāzes aktīvs depozītam noteiktajā termiņā, jo augstāks ir klienta saņemtais procentu ienākums.
Dinamiskais depozīts ir piemērots klientiem, kuri vēlas gūt peļņu no finanšu tirgus darījumiem un vienlaikus saglabāt garantētu ieguldītā kapitāla atguvi.
Kam piesaista Dinamisko depozītu?
Dinamiskais depozīts var tikt piesaistīts no tirgus svārstībām atkarīgiem finanšu tirgus instrumentiem, piemēram, vērtspapīriem, indeksiem, valūtu kursiem. **
Izmaksas
Klienta izmaksas, izmantojot šo pakalpojumu, veido:
riska prēmijas maksa (ja tāda noteikta Dinamiskā depozīta līgumā),
depozīta pirmstermiņa izbeigšanas komisijas maksa (ja līgums tiek izbeigts pēc depozīta sākuma datuma un pirms beigu datuma),
komisijas maksa par algas konta/privātkonta/norēķinu konta atvēršanu (ja līdz Dinamiskā depozīta līguma noslēgšanai klientam tāds nav Hansabankā atvērts) un konta apkalpošanu, ja un tādā apmērā, kādā noteikta bankas cenrādī.
Depozīta pirmstermiņa izbeigšanas komisijas maksimālais apmērs ir noteikts Dinamiskā depozīta līguma speciālajos noteikumos un tas var atšķirties katram piedāvājumam. Individuāli katram klientam šī komisijas maksa tiek aprēķināta bankas noteiktajā kārtībā Dinamiskā depozīta līguma izbeigšanas brīdī, vadoties no bankas izdevumiem.
Nodokļi
Klienta ienākumi, saņemot Dinamiskajā depozītā uzkrātos procentus, var tikt aplikti ar ienākuma nodokli Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Kā pieteikties Dinamiskajam depozītam?
Dinamiskais depozīts tiek piedāvāts kampaņu veidā ar katrai kampaņai speciāli izstrādātiem piedāvājuma noteikumiem. Sekojiet līdzi informācijai Hansabankas mājas lapā un filiālēs.
Pieteikties Dinamiskajam depozītam piedāvājuma kampaņu ietvaros varat ikvienā Bankas filiālē un internetbankā hanza.net, noslēdzot Dinamiskā depozīta līgumu
………………………………….
Termiņdepozīts ir noguldījums uzņēmumiem, kas dod iespēju noguldīt brīvos naudas līdzekļus uz noteiktu termiņu un saņemt par tiem procentu ienākumus noguldījuma termiņa beigās.
Termiņdepozīts ir noguldījums uzņēmumiem, kas dod iespēju noguldīt brīvos naudas līdzekļus uz noteiktu termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem un saņemt par tiem procentu ienākumus noguldījuma termiņa beigās.
Klients var pagarināt noguldījuma termiņu uz sev vēlamiem nosacījumiem. Termiņdepozītu nav iespējams papildināt.
Iespējas:
saņemt fiksētus peļņas procentus (jo lielāka noguldījuma summa un ilgāks termiņš, jo lielāki procenti),
veikt noguldījumu dažādās valūtās – LVL, USD vai EUR,
saņemt uzkrātos procentus termiņa beigās,
norādīt noguldījuma summai un iegūtajiem procentiem dažādus saņēmējkontus,
pagarināt noguldījumu uz noteiktu periodu, nosakot sev vēlamo, minimālo noguldījuma pagarināšanas procentu likmi,
vienam klientam vienlaikus var būt vairāki Termiņdepozīti,
noguldījums var kalpot par nodrošinājumu kredītam vai starptautiskās norēķinu kartes saņemšanai.
Nepieciešams:
atvērt Hansabankā Norēķinu kontu
noslēgt ar banku Noguldījumu līgumu
……………………………………………
Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu izmaksu ļauj peļņas procentu ienākumus saņemt katru mēnesi.
Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu izmaksu ir noguldījums uzņēmumiem, kas dod iespēju noguldīt brīvos naudas līdzekļus uz noteiktu termiņu no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem un saņemt procentu ienākumus katru mēnesi. Uzkrātie peļņas procenti katru mēnesi tiek ieskaitīti klienta Norēķinu kontā.
Klients var pagarināt noguldījuma termiņu uz sev vēlamiem nosacījumiem. Termiņdepozītu ar ikmēneša procentu izmaksu nav iespējams papildināt.
Iespējas:
saņemt fiksētus peļņas procentus (jo lielāka noguldījuma summa un ilgāks termiņš, jo lielāki procenti),
veikt noguldījumu dažādās valūtās – LVL, USD vai EUR,
saņemt uzkrātos peļņas procentus katru mēnesi,
norādīt noguldījuma summai un iegūtajiem procentiem dažādus saņēmējkontus,
pagarināt noguldījumu uz noteiktu periodu, nosakot sev vēlamo, minimālo noguldījuma pagarināšanas procentu likmi ,
vienam klientam vienlaikus var būt vairāki Termiņdepozīti ar ikmēneša procentu izmaksu.
Nepieciešams:
atvērt Hansabankā Norēķinu kontu
noslēgt ar banku Noguldījuma līgumu .
…………………………..
Depozīts ar nedēļas iepriekšēju paziņošanu ir beztermiņa noguldījums, kas ļauj uzņēmumam pelnīt procentu ienākumus un reizē plānot depozītā noguldīto līdzekļu izmantošanu, nedēļu iepriekš bankā piesakot to izņemšanu.
Depozīts ar nedēļas iepriekšēju paziņošanu ir beztermiņa noguldījums uzņēmumiem, kas dod iespēju saņemt procentu ienākumus, noguldot brīvos naudas līdzekļus, un reizē plānot šo līdzekļu izmantošanu. Lai izņemtu daļu noguldījuma vai visus uzkrātos naudas līdzekļus, vēlamā summa ir jāpiesaka bankā 7 dienas iepriekš.
Peļņas procenti par depozītu reizi ceturksnī tiek pieskaitīti noguldījuma summai. Depozītam ar nedēļas iepriekšēju paziņošanu ir neierobežotas papildināšanas iespējas.
Iespējas:
plānot brīvo līdzekļu ieguldīšanu,
saņemt peļņas procentus,
veikt noguldījumu dažādās valūtās – LVL, USD vai EUR,
papildināt noguldījumu jebkurā bankas filiālē, iemaksājot skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu vai Automātisko maksājumu, vai arī izmantojot elektroniskos norēķinus – Internetbanku hanza.net vai Telehansu,
izņemt peļņas procentus, daļu vai visus uzkrātos līdzekļus, piesakot nepieciešamo summu bankā 7 dienas iepriekš,
vienam klientam vienlaikus var būt vairāki Depozīti ar nedēļas iepriekšēju paziņošanu.
Nepieciešams:
atvērt Norēķinu kontu Hansabankā,
noslēgt ar banku Noguldījuma līgumu
…………………….
Savukārt Īstermiņa noguldījums ļauj uzņēmumam uz īsu termiņu noguldīt lielākas naudas summas, saņemot paaugstinātus procentu ienākumus.
Īstermiņa noguldījums ir noguldījums uzņēmumiem uz noteiktu, īsu termiņu – no 1 līdz 3 nedēļām, kas dod iespējas noguldīt lielākas naudas summas un saņemt procentu ienākumus. Īstermiņa noguldījumu nav iespējams papildināt vai pagarināt tā termiņu.
Iespējas:
saņemt fiksētus peļņas procentus (jo lielāka noguldījuma summa un garāks termiņš, jo lielāki procenti),
veikt noguldījumu dažādās valūtās – LVL, USD vai EUR,
norādīt noguldījuma summai un termiņa beigās iegūtajiem procentiem dažādus saņēmējkontus,
saņemt noguldītos līdzekļus un uzkrātos peļņas procentus termiņa beigās,
vienam klientam vienlaikus var būt vairāki Īstermiņa noguldījumi.
Nepieciešams:
atvērt Norēķinu kontu Hansabankā
noslēgt ar banku Noguldījuma līgumu
……………………………………………………………………………………………………………….
PAREX BANKA:
Termiņdepozīts

Termiņdepozīts ir naudas noguldījums Parex bankā uz fiksētu laiku, par kuru banka maksā fiksētus peļņas procentus.
Termiņdepozīts Parex bankā – iespēja nopelnīt vairāk. Depozīts ļauj maksimizēt savus ieņēmumus, jo peļņas procentu likme ir nemainīga visā depozīta termiņa laikā.
Jūs varat izvēlēties noguldījuma termiņu no viena mēneša līdz 5 gadiem. Jo lielāks noguldījums un ilgāks depozīta termiņš, jo lielāki peļņas procenti.
Termiņdepozītu kopā ar peļņas procentiem iespējams izņemt tikai nogudījuma termiņa beigās. Pretējā gadījumā tiek zaudēti uzkrātie peļņas procenti un jāmaksā soda procenti.
Iemaksu termiņdepozīta kontā var veikt jebkurā Parex bankas filiālē, skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Papildus iespējas:
• starptautisko debetkarte Maestro bez gada maksas un ar kredītlimitu,
• termiņdepozīts var kalpot kā nodrošinājums starptautiskās kredītkartes saņemšanai,
• pagarināt noguldījuma termiņu, pēc iepriekšējā termiņa beigšanās, slēdzot jaunu līgumu (saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem līguma pagarināšanas dienā).
Minimālais noguldījums: 50 LVL, 100 USD, 100 EUR, 50 GBP, 1 000 SEK, 1 500 EEK, 200 AUD
Pirms termiņdepozīta atvēršanas nepieciešams aizpildīt Klienta anketu
………………….

Kas ir krājkonts?
Krājkonts ir beztermiņa naudas ieguldījums, kas nodrošina iespēju uzkrāt līdzekļus un saņemt peļņas procentus, nezaudējot iespēju veikt bankas operācijas. Vienlaicīgi ar krājkontu jums bez maksas tiks atvērts arī norēķinu konts.
Konta valūta ir lati, ASV dolāri un eiro. Minimālā iemaksa, atverot krājkontu, nav noteikta. Konta papildināšana ir iespējama jebkurā laikā, iemaksājot līdzekļus skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Peļņas procentus banka aprēķina katru dienu.
Reizi mēnesī pēc jūsu izvēles procenti tiek pārskaitīti uz jūsu kontu vai tiek pievienoti pamata summai krājkontā (kapitalizējās).Skaidras naudas izmaksa no krājkonta notiek pēc 7 dienām no jūsu rakstiskā paziņojuma saņemšanas. Pieprasītā summa tiks pārskaitīta uz jūsu norēķinu kontu. Nepieciešamos naudas līdzekļus var saņemt arī uzreiz, samaksājot cenrādī noteikto komisijas maksu.
Pirms krājkonta atvēršanas nepieciešams aizpildīt Klienta anketu
……………………………..
BALTIC TRUST BANK:
Termiņnoguldījumu un pieprasījumu noguldījumu gada procentu likmes
1. Termiņnoguldījumi
1.1. Klasiskais depozīts (procentu izmaksa termiņa beigās)*
Valūta/termiņš 1
mēnesis 3
mēneši 6
mēneši 1
gads 2
gadi 3
gadi 5
gadi
No LVL 100 3,65% 3,85% 4,10% 4,45% 4,50% 4,60% 4,60%
No USD 200 5,00% 5,20% 5,30% 5,50% 5,65% 5,70% 5,80%
No EUR 200 2,75% 3,10% 3,25% 3,70% 4,00% 4,10% 4,30%
* Ja noguldījums tiek atvērts uz termiņu, vienādu ar pilnu mēnešu skaitu, kas nav norādīts procentu tabulā, noguldījumam tiek noteikta gada procentu likme, kas atbilst tuvākajam mazākajam noguldījuma termiņam.
1.2. Aktīvā klienta depozīts
Valūta/termiņš 1 gads 2 gadi 3- 4 gadi 5 gadi
No LVL 3000 4,75% 4,90% 5,00% 5,10%
No USD 5000 5,80% 6,05% 6,10% 6,30%
No EUR 5000 4,00% 4,40% 4,50% 4,80%
1.3. Ienākumu depozīts (procentu izmaksa katru mēnesi)
Valūta/termiņš 6 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi
No LVL 1000 4,07% 4,36% 4,32% 4,32% 4,15%
No USD 2000 5,25% 5,35% 5,40% 5,35% 5,25%
No EUR 2000 3,20% 3,60% 3,85% 3,90% 4,00%
1.4. Pensijas uzkrāšanas fonds
Valūta % gadā
Latos (minimālais atlikums LVL 50) 4,75 %
ASV dolāros (minimālais atlikums USD 100) 4,55 %
Eiro (minimālais atlikums EUR 100) 4,10 %
1.5. Jauniešu depozīts
Valūta % gadā
Latos (minimālais atlikums LVL 50) 4,75 %
ASV dolāros (minimālais atlikums USD 100) 4,55 %
Eiro (minimālais atlikums EUR 100) 4,10 %

2. Beztermiņa noguldījumi
2.1. Uzkrājumu konts

% gadā
Latos (minimālais atlikums LVL 50) 2,00 %
ASV dolāros (minimālais atlikums USD 100) 3,60 %
Eiro (minimālais atlikums EUR 100) 2,00 %
2.2. Pensijas izmaksas konts
Valūta % gadā
Latos, ASV dolāros un eiro 1,00 %

…………………………………………………..
HIPOTEKU BANKA:

Noguldījumi
Hipotēku banka piedāvā Jums ērtu, vienkāršu un drošu veidu, kādā gūt papildus peļņu vai uzkrāt līdzekļus kādam īpašam mērķim. Jūs varat noguldīt naudu uz noteiktu vai nenoteiktu laika periodu un gūt peļņu no procentu ienākumiem. Hipotēku bankas speciālisti palīdzēs izvēlēties tieši Jūsu vajadzībām atbilstošāko noguldījuma veidu.
Termiņnoguldījums »
Termiņnoguldījums ir noguldījums ar nemainīgu procentu likmi uz noteiktu termiņu. Jo ilgāks ir noguldījuma termiņš, jo lielāku peļņu Jūs varat gūt.
Noguldiet naudu uz noteiktu termiņu un pelniet!
Termiņnoguldījums ir noguldījums ar nemainīgu procentu likmi uz noteiktu termiņu. Veicot noguldījumu, iespējams izvēlēties, vai saņemt procentu ienākumus ik mēnesi; ik ceturksni, termiņa beigās vai termiņa beigās ar procentu kapitalizāciju reizi mēnesī – nopelnītie procenti tiks aprēķināti ne tikai no noguldītās pamatsummas, bet arī no jau uzkrātajiem procentiem, un tas garantēs Jums lielāku peļņas iespēju.
Izmantojiet arī termiņnoguldījuma automātiskās pagarināšanas iespēju – pēc noguldījuma termiņa beigām noguldījums var tikt automātiski pagarināts uz tādu pašu termiņu ar tajā brīdī spēkā esošo likmi. Noguldījuma pagarināšanu nepieciešamības gadījumā iespējams atcelt, paziņojot par to pirms termiņa beigām. Noguldītie līdzekļi un nopelnītie procenti tiks izsniegti pilnā apjomā.
Jūsu termiņnoguldījumam var tikt piemērota arī īpašā likme – Jums tikai jāpiesaka noguldījums Hipotēku bankas internetabankā HipoNet vai arī jāizvēlas termiņnoguldījuma automātiskās pagarinšānas iespēja, un Jūsu termiņnoguldījuma procentu likme tiks palielināta par 0.05%.
Apskatiet termiņnoguldījumu procentu likmju salīdzinājumu un izvēlieties izdevīgāko!
Bez maksas piedāvājam:
• termiņnoguldījuma konta atvēršana/slēgšana;
• pārskaitījums uz/no termiņnoguldījuma kontu no/uz klienta norēķinu konta bankā;
• izrakstus par konta stāvokli;
• pilnvarojuma piešķiršana;
• automātiskā pagarināšana.
Kā pieteikties
Aicinām Jūs apmeklēt jebkuru Hipotēku bankas filiāli un, uzrādot pasi, Jums tiks atvērts termiņnoguldījums.
Ja esat Hipotēku bankas klients, noguldījumam Jūs varat pieteikties internetbankā HipoNet
…………………………………………
Krājkonts »
Krājkonts dod Jums iespēju noguldīt līdzekļus bankā uz neierobežotu termiņu. Jūs varēsit noguldījumu neierobežoti papildināt un izņemt uzkrātos līdzekļus brīdī, kad Jums tie būs nepieciešams visvairāk.
Krājkonts ir noguldījums bankā uz neierobežotu termiņu ar iespēju noguldījumu neierobežoti papildināt. Uzkrātos līdzekļus varēsit izņemt brīdī, kad Jums tie būs nepieciešami visvairāk. Krājkontam var pieteikt regulāro maksājumu – tādā veidā no Jūsu norēķinu konta regulāri tiks ieskaitīti naudas līdzekļi krājkontā Jūsu norādītajā apjomā!
Krājkonta gada procentu likmes
Banka aprēķina procentus uz katras dienas beigām un reizi mēnesī pieskaita tos noguldījuma pamatsummai vai pārskaita uz klienta norādīto norēķinu kontu.
USD 4.30
EUR 2.90
LVL 3.40
Bez maksas piedāvājam:
• Krājkonta atvēršana/ slēgšana;
• Pārskaitījums no Krājkonta uz klienta norēķinu kontu Bankā;
• Izraksts par konta stāvokli;
• Pilnvarojuma piešķiršana.
Kā pieteikties
Aicinām Jūs apmeklēt jebkuru Hipotēku bankas filiāli un, uzrādot pasi, Jums tiks atvērts krājkonts.
Ja Jūs jau esat Hipotēku bankas klients, noguldījumam Jūs varat pieteikties arī Hipotēku bankas internetbankā HipoNet.
…………………………………………….
Mērķa krājkonts »
Tā ir Jūsu iespēja uzkrāt līdzekļus noteiktam mērķim noteiktā – 1, 2 vai 3 gadu – termiņā.
Mērķa krājkontā Jūs varat noguldīt naudu uz laika periodu līdz trim gadiem un sakrāt naudu kādam konkrētam mērķim, piemēram, ceļojumam, kāzām, arī kredīta pirmajai iemaksai.
Mērķa krājkontam tiek noteikts regulārais maksājums, kas nodrošinās, ka katru mēnesi Jūsu mērķa krājkontā no Jūsu norēķinu konta tiks ieskaitīta Jūsu norādītā naudas summa.
Mērķa krājkonta gada procentu likmes
Banka aprēķina procentus uz katras dienas beigām un reizi mēnesī pieskaita tos noguldījuma pamatsummai vai pārskaita uz klienta norādīto norēķinu kontu.
Termiņš LVL USD EUR
1 gads 3.95 5.00 3.20
2 gadi 4.05 5.20 3.40
3 gadi 4.15 5.30 3.55

Bez maksas piedāvājam:
• Mērķa krājkonta atvēršana/ slēgšana;
• Regulārais maksājums;
• Pārskaitījums no mērķa krājkonta uz klienta norēķinu kontu Bankā;
• Izraksts par konta stāvokli;
• Pilnvarojuma piešķiršana.
Kā pieteikties
Aicinām Jūs apmeklēt jebkuru Hipotēku bankas filiāli un, uzrādot pasi, Jums tiks atvērts mērķa krājkonts.
Ja Jūs jau esat Hipotēku bankas klients, noguldījumam Jūs varat pieteikties arī Hipotēku bankas internetbankā HipoNet.
…………………………………………………….
Bērna krājkonts »
Jūs varat uzkrāt naudu sava bērna nākotnei: noguldot bankas kontā naudu Jūs uzkrājat kapitālu, ko bērns varēs izmantot, sasniedzot 18 gadu vecumu.
Bērna krājkonts ir iespēja uzkrāt kapitālu, ko varēs izmantot bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu. Krājot naudu Bērna krājkontā, tiek saņemti arī procentu ienākumi. Šādā veidā iespējams sakrāt naudu bērna izglītībai, pirmajam lielajam ceļojumam, pirmajam dzīvoklim, automobilim vai kādam citam lielam pirkumam.
Atvērt un papildināt Bērna krājkontu var jebkurš cilvēks uz bērna, kuram līdz pilngadībai ir vismaz 6 mēneši, vārda.
Bērna krājkonta gada procentu likmes
Banka aprēķina procentus uz katras dienas beigām un pieskaita noguldījuma pamatsummai reizi gadā bērna dzimšanas dienā.
Termiņš LVL USD EUR
vismaz 6 mēneši
līdz bērna pilngadībai 4.05 5.00 3.30
vismaz 2 gadi
līdz bērna pilngadībai 4.25 5.20 3.50
vismaz 5 gadi
līdz bērna pilngadībai 4.55 5.30 3.75
vismaz 10 gadi
līdz bērna pilngadībai 4.70 5.50 3.95
Bez maksas piedāvājam:
• Bērna krājkonta atvēršana/ slēgšana;
• Regulārais maksājums;
• Izraksts par konta stāvokli.
Kā pieteikties
Aicinām Jūs apmeklēt jebkuru Hipotēku bankas filiāli un, uzrādot savu pasi un bērna dzimšanas apliecību, tiks atvērts Bērna krājkonts.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEB UNIBANKA:
Progresīvais depozīts
Progresīvais depozīts: Termiņnoguldījums, kurš sniedz neierobežotas peļņas iespējas. Šis produkts sniedz Jums iespēju piedalīties starptautiskajos investīciju tirgos. Zaudēt nav iespējams!
Produkts tiek piedāvāts kampaņveidīgi – gada laikā tiek sagatavoti vairāki piedāvājumi (visi tālāk minētie faktori tiek noteikti katra atsevišķa piedāvājuma ietvaros):
Termiņnoguldījums
Papildu likme ar neierobežotām peļņas iespējām
Minimālā noguldījuma summa EUR 500
100% garantēta pamatsummas atmaksa termiņa beigās
iespēja gūt lielisku pieredzi lielajā finansu spēlē
Reizi ceturksnī būs pieejams SEB Unibankas analītiķu sagatavoti indeksu apskati.
Sīkāka informācija par Progresīvā depozīta piedāvājumiem pieejama zem sadaļas “Piedāvājumi”.
Apsveicam!
Veiksmīgi ir noslēdzies Progresīvā depozīta 18/19/20/21/22/23 piedāvājums. Astoņpadsmitā piedāvājuma ietvaros dalība indeksā bez riska prēmijas tiek noteikta – 32%, deviņpadsmitā piedāvājuma ietvaros ar riska prēmiju 10 procenti – 71%, divdesmitā piedāvājuma ietvaros ar riska prēmiju 15% – 92%. Divdesmit pirmā piedāvājuma ietvaros dalība indeksā bez riska prēmijas tiek noteikta – 55%, divdesmitotrā piedāvājuma ietvaros ar riska prēmiju 5% – 95%, bet divdesmit trešā piedāvājuma ietvaros ar riska prēmiju 10% – 135%.

Izpildes cenas indeksiem:
OMX Stockholm 30 indeksa sākotnējā cena 978.15
Latibex Top indeksa sākotnējā cena 3184.44.
Vienkāršais depozīt
Vienkāršais depozīts: noguldījums ar nemainīgu procenta likmi. Noguldot naudu SEB Unibankas Vienkāršajā depozītā, Jūs saņemsiet pastāvīgus procentu ienākumus no noguldītās summas.
Vienkāršais depozīts tiek piedāvāts Jums naudas glabāšanai uz noteiktu laiku ar fiksētu procentu likmi:
noguldījuma termiņi: 3 mēneši, 6 mēneši, 1 gads, 1,5 gadi, 2 gadi, 3 gadi un 5 gadi,
procentu likme: nemainīga visa noguldījuma termiņa garumā,
procentu izmaksa: noguldījuma procentus pēc izvēles Jūs varat saņemt reizi mēnesī, reizi ceturksnī vai termiņa beigās,
valūta: noguldījumus iespējams veikt LVL, USD un EUR,
minimālā noguldījuma summa: privātpersonām LVL 100, USD 200, EUR 200; juridiskām personām LVL 500, USD 1000, EUR 1000.

Īstermiņa depozīts
Īstermiņa depozīts: noguldījums uz īsu, bet noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi. Noguldījums domāts summām virs LVL 10 000. Īstermiņa depozīts ir noguldījums uz noteiktu laiku ar fiksētu procentu likmi.
noguldījuma termiņš: no 1 dienas līdz 1 gadam,
procentu likme: procentu likmes tiek noteiktas katru dienu un ir atkarīgas no resursu cenas naudas tirgū, bet noslēdzot Īstermiņa depozīta līgumu attiecīgā procentu likme ir nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām. Informāciju par tekošās dienas procentu likmēm Jūs varat iegūt jebkurā SEB Unibankas filiālē vai norēķinu grupā, kā arī pa bezmaksas informatīvo tālruni: 8008009,
procentu izmaksa: procenti tiek uzkrāti atsevišķi no pamatsummas un tiek izmaksāti klientam termiņa beigās,
valūta: Noguldījumus iespējams veikt LVL, USD un EUR,
minimālā noguldījuma summa: LVL 25 000, USD 45 000, EUR 35 000.

Speciālais depozīts
Speciālais depozīts: noguldījums ar nemainīgu procentu likmi un procentu izņemšanu noguldījuma termiņa beigās. Noguldot naudu SEB Unibankas Speciālajā depozītā, Jūs saņemsiet augstāku procentu peļņu no noguldītās summas.
Speciālais depozīts ir noguldījums uz noteiktu laiku ar nemainīgu procentu likmi, kas Jums dod iespēju saņemt īpaši izdevīgu procentu peļņu.
noguldījuma termiņi: 1 gads, 1,5 gadi, 2 gadi, 3 gadi un 5 gadi,
procentu likme: nemainīga visa noguldījuma termiņa garumā,
procentu izmaksa: termiņa beigās,
īpaši izdevīgi: jo uzkrātie procenti katru mēnesi tiks pieskaitīti pie pamatsummas, un termiņa beigās Jūs saņemsiet:
noguldīto pamatsummu,
procentus par noguldīto pamatsummu,
un procentus par uzkrātajiem procentiem,
valūta: Noguldījumus iespējams veikt LVL, USD un EUR,
minimālā noguldījuma summa: privātpersonām LVL 100, USD 200, EUR 200; juridiskām personām LVL 500, USD 1000, EUR 1000,
valūta: Noguldījumus iespējams veikt LVL, USD un EUR.

Atvērtais depozīts
Atvērtais depozīts ir beztermiņa noguldījuma veids ar iespēju to brīvi papildināt un uzkrāt papildu naudas līdzekļus. Atvērtais depozīts ir beztermiņa naudas noguldījuma veids ar mainīgu procentu likmi, iespēju papildināt un izņemt no konta skaidru naudu.
Noguldījuma termiņš: beztrermiņa ar neierobežotu iespēju papildināt
Procentu likme: mainīga, SEB Unibankai ir tiesības vienpusēji grozīt Atvērtā depozīta procentu likmi, informāciju par grozījumiem 7 dienas pirms to stāšanās spēkā tiek izlikta redzamā vietā SEB Unibankas telpās un SEB Unibankas interneta mājas lapā
Procentu izmaksa: procenti Atvērtajā depozītā tiek maksāti par laiku, kurā nauda faktiski atrodas kontā. Ceturkšņa uzkrātie procenti tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai un nākamajā periodā procenti jau tiek aprēķināti no pamatsummas un iepriekšējā periodā uzkrātajiem procentiem
Papildiespējas: Ja vēlaties izņemt no sava konta skaidru naudu vai veikt pārskaitījumu, Jums jāiesniedz SEB Unibankai noteiktas formas pieteikums naudas līdzekļu noņemšanai no konta vismaz 30 dienas iepriekš. Bez rakstiska pieteikuma SEB Unibanka nodrošina naudas izsniegšanu 5 darba dienu laikā, par ko tiek ieturēta komisijas maksa 0,5% apmērā no izmaksājamās summas
Līguma laušana: Jums jāiesniedz SEB Unibankai noteiktas formas paziņojums par Līguma izbeigšanu vismaz 30 dienas iepriekš. Bez rakstiska pieteikuma SEB Unibanka nodrošina naudas izsniegšanu 5 darba dienu laikā, par ko tiek ieturēta komisijas maksa 0,5% apmērā no izmaksājamās summas
Valūta: Noguldījumus iespējams veikt LVL, USD un EUR
Minimālā noguldījuma summa: privātpersonām LVL 50, USD 100, EUR 100; juridiskām personām LVL 1000, USD 2000, EUR 2000

Norēķinu konts
Norēķinu konts ir drošs beztermiņa noguldījums, kas dod iespēju veikt dažādas operācijas. Norēķinu konts (NK) dod iespēju veikt šādas operācijas:
pārskaitīt no konta vai ieskaitīt tajā bezskaidras naudas līdzekļus,
noņemt no konta un iemaksāt kontā skaidras naudas līdzekļus
saņemt čeku grāmatiņu,
veikt operācijas dažādās valūtās, konvertējot naudu pēc SEB Unibankas noteiktā kursa.
Pilngadības depozīts
Pilngadības depozīts ir termiņdepozīts, ko vecāki atver uz sava bērna vārda un ko var papildināt ikviens – arī ģimenes draugi un paziņas.
Depozītu bērns var saņemt, sasniedzot 18 gadu vecumu. Depozītam ir izdevīga procentu likme, kas Jūsu bērnam nodrošinās lielisku startu pieaugušā dzīves sākumam.
! Starp citu – daudzi SEB Unibankas klienti jau novērtējuši Pilngadības depozītu kā lielisku dāvanu bērnam dzimšanas dienā, raudzībās un citos ģimenes svētkos.

Scroll to Top