Par majturibu

Bērnu jaunrade- tas ir pirmais pakāpiens radošās

darbības attīstībā. Līdz ar to bērnu jaunrade spēj darīt

prieku ar savu dabiskumu, izteiksmes svaigumu. Bērns

atklāj savu sapratni par apkārtējo, savu attieksmi pret to,

un tas palīdz atsegt viņa iekšējo pasauli, uztveres īpatnības

un priekšstatus, viņa intereses un spējas. Savā jaunradē

bērns atklāj jauno sev, bet apkārtējiem – jauno par sevi.

Mājturības stundās skolēni apliecina sevi, gūstot jaunrades

prieku, prieku pašam par sevi, lepnumu par savām spējām,

savu varēšanu, reizē tā ir laime par darba rezultātiem un

sasniegumiem.

Mācību priekšmeta mērķi:

· pilnveidot skolēnu izpratni par dzīvesvides kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās uzlabošanai;

· veicināt skolēnu praktiskās rīcības un sociālās sadarbības prasmju attīstību, lai ikviens spētu patstāvīgi plānot un organizēt personīgo mājturību;

lai ikviens ar izpratni un radoši iesaistītos tehnoloģisko procesu realizēšanā.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Radīt skolēnam iespēju:

· gūt zināšanas un pilnveidot izpratni par personīgās mājturības būtību, struktūru un daudzpusību;

· attīstīt prasmes mājas sadzīves un mājas darbu plānošanā un veikšanā;

· praktiskā darbībā veidot un radoši lietot dažādu materiālu apstrādes un izstrādājumu darināšanas prasmes, vienlaicīgi gūstot izpratni par tehnoloģiskā procesa izpratni;

· attīstīt prasmes, pašapziņu un izkopt individualitāti, gūt radošas darbības un personības pašizpausmes pieredzi, apzināties savas intereses un spējas saskatīt mācību priekšmetā iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē, brīvā laika organizēšanā un izvēlē.