Personība

Vārds, uzvārds Klase: Datums: ___________

Tests psiholoģijā 10. klasei.
Personība.

1.Paskaidro jēdzienus!

Personība-
Dispozīcija-
Libido-
Temperaments-

2. Psihoanalītiskā teorija pieņem, ka psihei ir trīs līmeņi: ________________, ___________________, _______________. ______________ ir motivētas aizmiršanas paveids, kad cilvēks izstumj no apziņas atmiņas par pagātnes notikumiem. Personības veidošanā kopā piedalās gan ________ _______ , gan _________.

3. Kādi trīs mijiedarbīgie faktori ir cilvēka izturēšanās pārmaiņu pamatā?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Savieno skaidrojumu ar terminu.

*Daļēji apzināta, racionāla psihes daļa, Id
kas ir saskarē ar ārējo realitāti.

*Personības sastāvdaļa, kas pārstāv internalizētās Ego
cilvēka ģimenes un kultūras mācības, ētikas,
morāles un vērtības jautājumos.

*Personības neapzinātā, instinktīvā
sastāvdaļa- psihes iracionālā daļa. Superego

5.Kādi ir humānistiskā novirziena uzskati par personību?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Vai izteiktie apgalvojumi ir pareizi?
Jā Nē
1. Personības veidošanos nosaka tas, kā tiek atrisināta ikviena psihoseksuālā stadija.
2.Karls Jungs izstrādāja analītisko
psiholoģiju.

3. Kolektīvā apziņa nesatur visiem cilvēkiem kopīgos tēlus un idejas.
4. Personības iezīmes nav cilvēkam raksturīgie un stabilie domāšanas, jūtu un izturēšanās veidi.
5.Cilvēka izturēšanos iespaido 2 veidu pastāvīgie kognitīvie procesi- noteicošā faktora izvietojums un sava prasmīguma izjūta.

7.Vai ir iespējams pārbaudīt Freida teorijas jēdzienus (piemēram, id, ego, superego, libido).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Kāpēc , izvēloties cilvēkus, kas piemēroti darbam, izvērtēšanai vislietderīgāk izmantot specifiskus, objektīvus testus?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Kurā personības izvērtēšanas testa paveidā pārbaudāmais reaģē uz neskaidriem stimuliem vai tos izskaidro?
a) Projektīvais tests
b) objektīvais tests
c) subjektīvais tests

10.Ko centrā izvirza sociālās mācīšanās novirziens?
a)izturēšanos
b)mācīšanos
c) zināšanas

11.Kādos nolūkos var izmantot personības izvērtēšanu?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Kas ir faktoranalīze?
a) psihodinamiskā novirziena apakšnovirziens
b)statistiska metode ar kuras palīdzību nosaka pamata dimensijas, kas ir kopīgas veselai iezīmju grupai.
c) pētījuma metode, kas ietver kardinālās, galvenās un sekundārās iezīmes.

13. Kāda ir atšķirība starp psihodinamisko un mācīšanās novirzienu?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Kas ir personības iezīmes? Kā Olports tās klasificē?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Nosaukt psihoseksuālās attīstības stadijas!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Izvēlies vienu no tematiem un uzraksti eseju.
1. Personības attīstības traucējumi.
2. Manas personības pašpilnveide.
3. Personības īpašības
4. Personības nozīme pieņemšanai darbā

Scroll to Top