Prakses atskaite ” Silenes MKP “

Silenes robežkontroles punkts (turpmāk RKP) ir sauszemes RKP uz autoceļa P68, kas atrodas uz Eiropas Savienības ārējās robežas Daugavpils rajona, Skrudalienas pagasta teritorija, kur Latvijas Republika robežojas ar Baltkrieviju. Silenes RKP ir izvietota 35km attālumā no Daugavpils. Galvenie maršruti transporta plūsmai ir Daugavpils – Minska, Daugavpils – Ļvova, Daugavpils – Kijeva.
Caur MKP drīkst pārvietot preces, kuru ievešana LR vai izvešana no tās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav aizliegta vai ierobežota.
Caur MKP nedrīkst pārvietot preces, kuras pakļautas Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārajai kontrolei. Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas (turpmāk PVD SRI) kontrolei pakļautās preces caur MKP atļauts pārvietot SRI darba laikā katru dienu no plkst. 900 – 2100.
Caur MKP no Baltkrievijas, galvenokārt, tiek ievesta apstrādāta koksne (zāģēta, frēzēta egle un priede), piemerojot muitas procedūru tranzīts, tiek nosūtīta uz iekšzemi, kā arī rezerves daļas (automašīnām, traktoriem), galvenokārt, piemērojot muitas procedūru laišana brīvā apgrozījumā. Fiziskās personas pārsvarā ieved preces personīgajam patēriņam un pārtikas preces. Silenes MKP šķērso vairāki maršruta autobusi.

Mana darba mērķis ir iepazīties ar prakses bāzes vietas izveidošanas un darbības principiem, tās tiesisko reglamentāciju, kā arī ar darba organizāciju, plānošanu ,veicamajam darbībām un darba apjomu. Analizējot preču plūsmu caur Silenes MP un dokumentu apgrozījumu tika apskatīts ceturkšņa ( oktobris, novembris, decembris) statistiskie dati. Informācija tika iegūta balstoties uz Datu Uzskaites sistēmas (DUS) veidotājām izdrukām.

1. Silenes MKP vispārējs raksturojums
1.1. Darba organizācija

Silenes RKP teritorijā atrodas Muitas kontroles punkts (turpmāk tekstā -MKP) “Silene”, Silenes I kategorijas RKP un Sanitārās robežinspekcijas kontroles punkts “Silene”. Darbs Silenes RKP notiek saskaņā ar 2006.gada 31.augustā VID Latgales reģionālās iestādes, Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes trīspusēji apstiprināto „Silenes robežkontroles punkta robežkontroles tehnoloģiju”, kurā ir definēti Silenes RKP galvenie uzdevumi, noteikti tajā darbojošies kontroles dienesti, to darbības zonas un darba vietas, transporta plūsmas organizācija, robežkontroles organizācija, iebraucot LR un izbraucot no tās, kā ari atrunāti īpašie robežkontroles gadījumi.
MKP „Silene” (m-kods -0814) ir VID LRI patstāvīga struktūrvienība. MKP muitas kontroles zona ir LR muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā preču un citu priekšmetu pārvietošana izdarāma tikai ar LR muitas iestāžu atļauju un to kontrolē. MKP darba laiks ir 24 stundas diennaktī.
Atbilstoši Tehnoloģiskai shēmai muitas amatpersonu darbs ir orientēts, galvenokārt, uz Latvijā ievedamo preču kontroli un organizēts, lai atdalītu fizisko kontroli no dokumentu noformēšanas.
Saskaņā ar Tehnoloģisko shēmu MKP ir noteiktas 9 muitas amatpersonu darba vietas. Darba vietās veicamās darbības ir noteiktas “Silenes MP darba vietu aprakstā”
MKP esošās darbavietas ir sadalītas starp MKP un Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Silenes Fiziskās kontroles sektora (topmāk- MNPND Silenes FKS) muitas amatpersonām. MKP Muitas maiņas priekšnieks un MNPND Silenes FKS grupas vadītājs norīko amatpersonas pa darba vietām ar ierakstu mainas reģistrācijas žurnālā. MKP un MNPND Silenes FKS muitas amatpersonu sadarbība notiek saskaņa ar VID LRI 21.11.2008. rikojumu Nr. 171 apstiprinato „Par sadarbības tehnoloģijas apstiprināšanu”.

1.2. Darba apjoma analīze
attēls 1.1

1.1. attēls Silenes MP noformēto muitas dokumentu īpatsvars ievedot kravu LR

Alūkojot attēlu 1.1. redzam, ka VI ceturksnī vislielākais noformēto muitas dokumentu skaits, ievedot kravu, ir TIR CARNET režīmā.
attēls 1.2.

1.2. attēls Silenes MP noformēto muitas dokumentu īpatsvars izvedot kravas no LR

Aplūkojot attēlu 1.2. redzam, ka no oktobra līdz novembrim vislielākais noformēto muitas dokumentu skaits, izvedot kravu, ir TIR CARNET režīmā

attēls 1.3.

1.3. attēls Silenes MP kopējais noformēto muitas dokumentu skaits

Aplūkojot attēlu 1.3. redzam, ka oktobrī izbraucot no LR noformēto dokumentu ir vairāk par 1772, nekā iebraucamo kravu noformēto dokumentu, kā arī novembrī vislielākais noformēto dokumentu skaits 1421 izvedot kravu un decembrī vairāk noformēto dokumentu ir ievedamām kravām 1425.
attēls 1.4.

1.4. attēls Silenes MP kopējo noformēto muitas dokumentu skaits diennaktī.

Aplūkojot attēlu 1.4. redzam, ka oktobrī izbraucot no LR noformēto dokumentu ir vairāk par 60, nekā iebraucamo kravu noformēto dokumentu, kā arī noformēto dokumentu skaits novembrī un decembrī lielāks par 47.
1.3 Silenes MKP funkcijas, uzdevumi un kompetence

 Administrēt Eiropas Savienības tarifu kvotas, veicot šādus uzdevumus:

• pieņemt Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikumus;
• nosūtīt Eiropas Savienības tarifii kvotu pieteikumus Galvenajai
muitas pārvaldei;
• kritiskās Eiropas Savienības tarifu kvotas gadījumā iesniegt VID LRJ
pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļai lietas materiālus drošības naudas jautājuma izskatīšanai.
 Organizēt, vadīt un veikt muitas kontroles pasākumus intelektuālā
īpašuma aizsardzības jomā, veicot šādus uzdevumus:

• iepazīties ar aktuālo informāciju par intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzībai pieteiktajām preču zīmēm;
• veikt kravas atlasi uz fizisko kontroli, izvērtējot iesniegtos
dokumentus un riska kritērijus.
 Atklāt muitas noteikumu pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus
saistībā ar preču pārvietošanu pāri Eiropas Savienības muitas robežai un veikt preventīvos pasākumus to novēršanai, veicot šādus uzdevumus:

• piemērot dokumentārus muitas kontroles pasākumus un veikt kravu atlasi uz fizisko kontroli, atbilstoši identificētajiem un noteiktajiem riskiem un obligātajām prasībām;
• organizēt un veikt iespējamo risku un riska objektu apzināšanu, riska informācijas veidlapu (RIV) nosūtīšanu VID Muitas kriminālpārvaldei;
• veikt administratīvo pārkāpumu kvalificēšanu un kvalitatīvu
administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanu.
 Piemērot preču pirmsmuitošanas darbības, veikt preču muitošanu un
noformēt muitas dokumentus, veicot šādus uzdevumus:

• pieņemt un kvalitatīvi noformet preču pirmsmuitošanas dokumentus,
muitas deklarācijas un citus muitas dokumentus;
• veikt muitas administrēto muitas maksājumu iekasēšanu;
• kontrolēt preču muitošanu uzņēmumiem (komersantiem), kas saņēmuši vietējās muitošanas atļaujas preču muitošanai MKP Silene;
• veikt autopārvadājumu kontroli, kas ir muitas kompetencē.

 Izsniegt atļaujas preču ievešanai uz laiku vienkāršotā veidā.

 Veikt kontroli un uzraudzību kopējās lauksaimniecības politikai
(KLP) pakļauto preču importam un eksportam, veicot šādus uzdevumus:
• pieņemt un noformēt T5 kontroleksepmlārus;
• veikt kravas atlasi uz fizisko kontroli, ievērojot obligātas prasības, t.sk. precīzu kravu atlasi aizstājējkontroles veikšanai, kopējās lauksaimniecības politikas kravām.
 Deleģēto funkciju realizācijas nodrošināšanai MKP kompetencē ir:
• izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par MKP
kompetencē esošajiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā sniegt atbildes;
• nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu MKP kompetencē esošo jautājumu jomā;
• piedalīties sanāksmēs, semināros, darba grupās atbiistoši MKP kompetencei;
• iesniegt priekšlikumus normatlvo aktu un citu dokumentu
grozījumiem par MKP kompetencē esošajiem jautājumiem;
• pieteikt apmācības un seminārus atbilstoši MKP kompetencei;
• sniegt informāciju un konsultācijas fiziskām un juridiskām
personām, kā arī muitas amatpersonām par MKP kompetencē esošajiem jautājumiem;
• apkopot un analizēt MKP darba rezultātus, sniedzot priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai.
• veikt muitas dokumentu uzskaiti un saglabāšanu līdz nodošanai VID LRI pārvaldes otra līmeņa daļām;
• savlaicīgi veikt muitas dokumentu apriti savas kompetences ietvaros.

2. Silenes MKP darba organizācija
2.1. MKP sadarbība ar citiem dienestiem
 Silenes robežkontroles punktā robežkontroli veic šādi kontroles dienesti: Valsts robežsardze veic robežu šķērsojošo personu un to ceļojuma
dokumentu pārbaudes procedūru kopumu, transportlīdzekļu apskates un to dokumentu pārbaudes kopumu, kas ļauj noteikt personu un transportlīdzekļu tiesības šķērsot valsts robežu. Robežsargu kontrole tiek veikta ar mērķi nepieļaut personām un transportlīdzekļiem nelikumīgi šķērsot valsts robežu, nelikumīgi pārvietot pāri valsts robežai narkotiskās, radioaktīvās vielas un citus aizliegtus priekšmetus.
Muita kontrolē pāri valsts robežai pārvietojamās kravas, preces un to dokumentāciju, kā arī muitas maksājumu iekasēšanu un citas darbības, kas paredzētas ES Muitas kodeksā, regulās un citos normatīvajos aktos.
Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija veic normatīvajos aktos noteikto fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas prasību atbilstības kontrolei pakļauto preču un produktu kontroli, valsts robežu šķērsojošo transportlīdzekļu, kravu un preču apskati, attiecīgo sertifikātu un citu pavaddokumentu ekspertīzi, paraugu ņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai, to personu iztaujāšanu, kuras uzrāda kravas kontrolei un robežkontroles dokumentu (sertifikātu) noformēšanai. Kontroles dienestu sadarbības kārtība noteikta ar Silenes RKP darba tehnoloģiju un starpresoru vienošanos.
 Silenes robežkontroles punktā noteiktas šādas kontroles dienestu darbības
zonas:
• regulēšanas zona;
• kontroles zona;
• aizturēšanas zona.
Regulešanas zonā ietilpst: robežkontroles punkta kontroles caurlaides punkti BR pusē un Latvijas pusē. Šajā zonā tiek veikta RKP iebraucošo transportlīdzekļu (kājāmgājēju) ielaišana RKP un izbraucošo transportlīdzekļu (kājāmgājēju) izlaišana no RKP. KCP robežsardzes amatpersona ar barjeru un ceļa zīmju palīdzību (izņēmuma gadījumos amatpersona personīgi) regulē transportlīdzekļu skaitu RKP teritorijā. Bez tam regulēšanas zonā ietilpst transportlīdzekļu braucamās joslas līdz kontroles zonai.
Kontroles zonā ietilpst : galvenā ēka (dokumentu noformēšanas telpas, kurās atrodas kontroles dienesti un telpas klientiem), telpas zem nojumes, kurās
kontroles dienesti pārbauda transportlīdzekļus, personas un dokumentus, transportlīdzekļu stāvvieta dokumentu noformēšanas laikā (noformēšanas laukums), transportlīdzekļu un preču padziļinātās kontroles ēka, Sanitārās robežinspekcijas kontroles ēka, transportlīdzekļu un kravu skenēšanas mobilā rentgeniekārta. Katra josla zem nojumes aprīkota ar barjeru. Transportlīdzekļi zem nojumes apstājas pie zīmes “STOP MUITA”.
Aizturēšanas zonā ietilpst: aizturēto personu telpas, personu speckontroles telpa, aizturēto un konfiscēto preču noliktavas un aizturēto transportlldzekļu laukums (aizturēšanas laukums). Jebkuras darbības šajā zonā uzrauga un vada kontroles dienestu amatpersonas.
Aizturēto transportlīdzekļu stāvvietā var tikt novietoti transportlīdzekļi pēc jebkura no trīs kontroles dienestu iniciatīvas. Aizturētā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un kravas pavaddokumenti atrodas pie aizturēšanu veikušā dienesta. Aizturēšanas laukuma videonovērošanu veic RKP dežurants. Par aizturēšanas laukumā, padziļinātās kontroles ēkas noliktavā novietotajām precēm un konfiscēto preču noliktavā novietotajām precēm atbild SFKS maiņas priekšnieks. SFKS maiņas priekšnieks aizturētās un konfiscētās preces un transporta līdzekļus nodod no maiņas uz maiņu. Aizturēšanas laukumā novietoto transportlīdzekļu aizturēšanas iemesls un izņemtie transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas un/vai kravas dokumenti tiek reģistrēti dienesta maiņas pieņemšanas – nodošanas žurnālā. Muitas maiņas priekšnieks reģistrē aizturēto transportlīdzekli muitas maiņas – pieņemšanas žurnālā un informē par to robežsardzes maiņas vecāko (turpmāk tekstā – MV). Ja aizturētajā transportlīdzeklī atrodas krava, kas pakļauta SR kontrolei, par aizturēšanu tiek informēta SR amatpersona. Izlaižot transportlīdzekli no aizturēšanas laukuma, aizturēšanu veikušā dienesta atbildīgā amatpersona parakstās muitas maiņas pieņemšanas – nodošanas žurnālā, pēc kā muitas maiņas priekšnieks informē robežsardzes MV, un muitas amatpersona izlaiž transportlīdzekli no aizturēšanas laukuma.
 Zonu izvietojums atspoguļots l.pielikumā. Silenes MKP un fiziskās
kontroles sektora muitas amatpersonas – atbilstoši katras maiņas sadales
grafikam, veic dažādas muitas kontroles darbības dažādās darba vietās,
atbilstoši Silenes MKP darba vietu aprakstam.
 Transportlīdzekļi RKP teritorijā tiek ielaisti rindas kārtībā, izņemot
2001.gada 30.jūlija MK noteikumos Nr.330 “Kārtība, kādā personas šķērso
Latvijas Republikas valsts robežu” III nodaļā paredzētajos gadījumos.

 Pirms iebraukšanas RKP teritorijā kopējā transporta plūsma tiek
sadalīta ar informācijas zīmju palīdzību divās plūsmās:
• vieglie transportlīdzekļi un autobusi;
• kravas transportlīdzekļi.

 Transportlīdzekļu kustības virzienus norāda ciparu indeksi:
• izbraukšana no Latvijas Republikas;
• iebraukšana Latvijas Republikā.

 RKP iebraucošās transportlīdzekļu plūsmas ar informācijas zīmju un
ceļa apzīmējumu starpniecību sadalāmas sekojošās kustības joslās:
• Bl („EU, EEA, CH – CARS”) – Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas un Sveices Konfederācijas valstspiederīgie, augstāk minēto personu ģimenes locekļi, kuri nav nevienas minētās valsts valstspiederīgie un izmanto Kopienas tiesības normas par Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos, pārvietojoties ar vieglajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, velosipediem vai kājām ejot, kā arī transportlīdzekļi ar diplomātiskajiem reģistrācijas numuriem, Saeimas un Ministru kabineta delegāciju transportlīdzekļi;
• B2 („EU, EEA, CH – CARS”) (zaļais koridors) – Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas un Sveices Konfederācijas valstspiederīgie, augstāk minēto personu ģimenes locekļi, kuri nav nevienas minētās valsts valstspiederīgie un izmanto Kopienas tiesības normas par Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos, pārvietojoties ar vieglajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, velosipediem vai kājām ejot (bez precēm vai tikai ar tādām precēm, uz kurām attiecas fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktie preču pārvietošanas vai muitas nodokļa atvieglojumi un par kurām nav jāmaksā muitas maksājumi), kā arī transportlīdzekļi ar diplomātiskajiem reģistrācijas numuriem, Saeimas un Ministru kabineta delegāciju transportlīdzekļi;
• A2 („ALL PASSPORTS – CARS”, „ALL PASSPORTS – BUSES”, „EU, EEA, CH – CARS” – sarkanais koridors) – joslas B2 zaļais koridors neminēti visi pārējie trešo valstu valstspiederīgie (ar deklarējamām kravām un precēm) pārvietojoties ar autobusiem, vieglajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, velosipediem vai kājām ejot. Var tikt izmantota kā josla Al nepietiekamas noslodzes gadījumos.

• A1 („ALL PASSPORTS – CARS”, „ALL PASSPORTS – BUSES”) –
Josla B1 neminētie visi pārējie trešo valstu valstspiederīgie, pārvietojoties ar autobusiem, vieglajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, velosipēdiem vai kājām ejot;

• C1 un C2 („ALL PASSPORTS – LORRIES”) –
Joslā B1 neminētie visi pārējie trešo valstu valstspiederīgie, kuri pārvietojas ar kravas transportlīdzekļiem, neatkarīgi no tā ar kravu un bez tās;

• D1 un D2 („EU, EEA. CH – LORRIES”) – Joslā B1 minētās personas, kuras pārvietojas ar kravas transportlīdzekļiem, neatkarīgi no tā ar kravu un bez tās;
• E1 un E2 – visu pasu turētāji, kuri pārvietojas ar kravas transportlīdzekļiem, kuri ved bīstamas vai negabarīta kravas.

• Joslās B1, B2 kā arī D1un D2 minētās personas attiecīgi var izmantot arī joslas A1; A2 un joslas C1; C2.

• Transportlīdzekļus ar diplomātiskajiem reģistrācijas numuriem, Saeimas un Ministru kabineta delegāciju transportlīdzekļus var novirzīt joslā A1, A2, ja ir aizņemta josla B1, B2.

 Robežsargu maiņas vecākais un Muitas maiņas priekšnieks nepieciešamības gadījumā var novirzīt transportlīdzekļus pa citām plūsmas joslām, savstarpēji saskaņojot lēmumus un darbības. Ja transportlīdzeklis tiek novirzīts uz citu plūsmas joslu, kontroles dienestu darbības tiek veiktas atbilstoši robežkontroles tehnoloģijā noteiktai kārtībai, kas paredzēta attiecīgam transportlīdzeklim.
 Pie tam vēl ir MKP uzraudzībā ir komersanti: SIA „Parex Brokeru sistēma”, kas sniedz brokeru pakalpojumus un SIA „Automatik Age” – automātiskās bezalkoholisko dzērienu pārdošanas iekārtas.

2.2. MKP darba vietu apraksts

Tekstā izmantotie saīsinājumi:
Apraksts – Silenes MKP darba vietu apraksts;
DV – darba vieta;
MA – muitas amatpersona;
MKP – muitas kontroles punkts;
MNPND – Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļa;
SFKS – Silenes fiziskās kontroles sektors;
MMP – muitas maiņas priekšnieks
Silenes MKP ir noteiktas 9 muitas amatpersonu darba vietas saskaņā ar Silenes RKP robežkontroles tehnoloģisko shēmu:
MKP muitas amatpersonas:
1. DV – MKP muitas maiņas priekšnieks
2. DV – kravas transporta līdzekļu vizuālā kontrole, dokumentu noformēšana,
transporta līdzekļu svēršana uz ass svariem joslās C2, D2, E2
3. DV – muitas dokumentu noformēšana (centrālā ēka).
4. DV – Kravas transporta līdzekļu vizuālā kontrole, dokumentu noformēšana joslās A1, B1, C1, D1,
MNPND SFKS muitas amatpersonas:
5. DV – MNPND SFKS muitas maiņas priekšnieks.
6. DV – joslas A1, B1, A2, B2, kravu un transportlīdzekļu vizuālā kontrole.
7. DV – padziļinātās kontroles ēka, kravu un transportlīdzekļu fiziskā kontrole,
svēršana uz platformas svariem.
8. DV – Rokas bagāžas padziļināta kontrole.
9. DV – Automašīnu un kravu skanēšana ar mobilo skanēšanas ierīci.

Darba vieta Nr.1
MKP Muitas maiņas priekšnieks
MKP virsuzrauga prombūtnes laikā, virsuzrauga pienākumus veic muitas maiņas priekšnieks.
Muitas maiņas priekšnieka pienākumos ietilpst:
• stājoties pie dienesta pienākumu pildīšanas, veikt maiņas pieņemšanas procedūru no iepriekšējās maiņas – pieņemt dokumentāciju, materiāli tehniskos līdzekļus, spiedogus, informāciju par Baltkrievijas Republikā noraidītām un atgrieztām kravām, kravām, kuru noformēšana un fiziskā kontrole nav pabeigta iepriekšējā maiņā un atrodas MKP stāvlaukumā un izdarīt par to attiecīgu ierakstu žurnālā “Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”;
• veikt instruktāžu, norādīt darba vietas visiem MKP maiņas darbiniekiem un noteikt to veicamās funkcijas;
• nodrošināt muitas kontrolposteņa darbu saskaņā ar tehnoloģisko shēmu, lai muitas kontrole un nodokļu administrēšana tiktu veikta pēc iespējas optimāli;
• savlaicīgi iepazīties ar ienākušiem muitas jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, informēt par tiem visus maiņas darbiniekus pret parakstu un nodrošināt to ievērošanu;
• kontrolēt pakļauto darbinieku veikto uzdevumu izpildes kvalitāti, kā arī MKP nolikuma, amata aprakstu, darba aizsardzības instrukciju, iekšējās kārtības noteikumu, ētikas kodeksa un citu instrukciju ievērošanu;
• veikt pasākumus muitas noteikumu pārkāpumu, kontrabandas un narkotisko vielu pārvietošanas novēršanā, riska faktoru noteikšanā;
• sniegt konsultācijas muitas klientiem LR muitas likumdošanas jomā;
• sniegt ziņojumus un atskaites MKP virsuzraugam par muitas maiņas darbu, kā arī par pakļauto darbinieku veicamo pienākumu izpildes kvalitāti;
• izpildīt VID LRI Muitas pārvaldes priekšnieka, muitas priekšnieka vietnieka, VID Dienvidlatgales MKP daļas priekšnieka, virsuzrauga likumīgos rīkojumus;
• ziņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par jebkuriem traucējumiem datorsistēmās, ass svaru un platformas svaru darbībā, citām ārkārtas situācijām, kas traucē MKP darbību;
• pieņemt lēmumus par transporta līdzekļu un kravu fiziskās kontroles nepieciešamību, administratīvās lietvedības uzsākšanu, ja ir konstatētas administratīvā pārkāpuma muitas jomā pazīmes un citos jautājumos, kas skar MKP darbību un kravu noformēšanu nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar MKP virsuzraugu.
Sakarā ar NCTS sistēmā, ASYCUDA ++ programmā veicamās muitas kontroles specifiku un nepieciešamajām iemaņām un atļaujām darbam ar posteņa rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu, maiņas priekšnieks ir atbildīgs par atbilstošas kvalifikācijas amatpersonu norīkošanu attiecīgo funkciju veikšanai, ņemot vērā to sarežģītības pakāpi.
Pirms darba maiņas uzsākšanas maiņas priekšnieks pārbauda datortehnikas esamību un gatavību darbam, muitas zīmogu, spiedogu, žurnālu, inventāra, muitas nodrošinājumu, tehnisko līdzekļu un speciālo tehnisko līdzekļu, aizturēto preču esamību pēc saraksta. Maiņas priekšnieks veic instruktāžu par darba kārtības noteikumu ievērošanu, izsniedz muitnieku personīgos zīmogus, pārbauda identifikācijas karšu un dienesta apliecību esamību, kā arī formas tērpu tīrību un atbilstību VID normatīvo aktu prasībām un Silenes MKP darba kārtības noteikumiem. Maiņas priekšnieks pieņem un pārbauda informāciju par kravām, kuru izlaišana nav pabeigta, kā arī maiņas beigās uzkrātajām muitas kontroles lapām, kuras nav komplektā ar deklarācijām.
Maiņas priekšnieks pārbauda AP protokolu veidlapas pēc numuriem.
Pēc ierakstiem žurnālos un faktiski pārbauda automašīnu un kravu atrašanos noformēšanas laukumā un aizturēto automašīnu laukumā, aizturētās un glabāšanā nodotās preces. Pēc ierakstiem žurnālos un pēc skaita pieņem iepriekšējā maiņā noformētos muitas dokumentus, aizturēto vai noformēšanas laukumā atrodošos transportlīdzekļu vai kravu dokumentus. Pēc augstākminēto pārbaužu veikšanas, muitas maiņas priekšnieks veic maiņas muitas amatpersonu instruktāžu par Darba kārtības noteikumu ievērošanu, noriko amatpersonas pa darba vietām un tikai tad izdara atzīmi (pers. zīmogs, paraksts) par maiņas pieņemšanu „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”.
MMP pieņemot maiņu pārliecinās par Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (turpmāk – TLKAIS) atrašanos darba kārtībā, t.i. pieslēdzas sistēmai un pārbauda 10 – 15 pēdējos notikumus, vai visi attēli tekošā laikā ir redzami un sistēma kopumā atpazīst transporta līdzekļu un konteineru numurus, konstatējot problēmas TLKAIS darbībā iesniedz Remedy sistēmā problēmu ziņojumu.
Muitas maiņas priekšnieks maiņas laikā ir personīgi atbildīgs par žurnālu, neizsniegto muitas zīmogu, spiedogu un inventāra, aizturēto preču esamību, saglabāšanu, kā arī par muitas āmatpersonu atrašanos savās darba vietās, saskaņā ar reģistru „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā” un darba vietu aprakstiem.
MMP nedrīkst pielaist pie darba muitas amatpersonas, kuras nav iepazlstinātas ar Silenes RKP tehnoloģisko shēmu, Silenes MKP Darba vietu aprakstu, Silenes MKP Reglamentu, Silenes MKP Darba kārtības noteikumiem, Ugunsdrošības un citām darba drošības instrukcijam, muitas amatpersonas amata aprakstu un citiem MKP Silene amatpersonu darbu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

MMP veic un nodrošina spēkā esošo normatīvo aktu muitas jomā izskaidrošanu muitas darbiniekiem, ka arī fīzisko un juridisko personu konsultēšanu par muitas formalitāšu kārtošanu. Nepieciešamības gadījumā pats konsultējas ar VID LRI atbildīgajām amatpersonām.
Ja maiņas laikā telefoniski, pa faksu, e-pastu vai mutiski saņemta informācija (rīkojums vai novirzāmās informācijas veidlapa u.c.) par riska objektu kontroli, tad ar to iepazīstina muitas maiņas amatpersonas, izdara ierakstus žurnālā „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls” un iepazīstina ar to arī nākošās maiņas priekšnieku. Nosūta riska informācijas veidlapas un pārbaudes ziņojumus noteiktā kārtībā.
MMP regulāri veic muitas kontroles pasākumu organizāciju un izpildes kontroli, maiņas darbinieku veicamo pienākumu izpildes kontroli, sadarbojas ar MNPND SFKS MMP un KSS grupu, ja tiek veikta transportlīdzekļu skanēšana ar mobilo rentgeniekārtu.
Uzsākot maiņu, maiņas priekšnieks apmainās ar operatīvo informāciju ar Valsts Robežsardzes Silenes RKP maiņas vecāko un maiņas laikā sadarbojas ar to. Saņem informāciju no SRI amatpersonām par kravām, kas tika noformētas izvešanai no LR caur Silenes MKP.
Rodoties ārkārtas situācijām, tās tiek fiksētas „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā” un tiek informētas attiecīgo dienestu atbildīgās amatpersonas.
Sajā žurnālā muitas maiņas priekšnieks izdara arī ierakstus par transporta līdzekļu uzkavēšanās iemesliem noformēšanas laukumā, žurnālā fiksē arī gadījumus, ja konstatētas muitas kontroles lapas, bet laukumā nav transporta līdzekļa un kravas. Ja tiek konstatēts, ka MKP nedarbojas barjeras, paceļamie vārti u.c., par to ziņo MKP apkalpojošajai firmai un veic ierakstu MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā.
Maiņas priekšnieks maiņas laikā ir atbiidīgs par Asycuda ++ prograrnrnas problēmu ziņojumu nosūtīšanu uz GMP, veic nepieciešamās izdrukas saistībā ar
Asycuda ++ programmu, kā arī atbild par maiņas dienasgrāmatas atvēršanu un noslēgšanu noteiktos diennakts laikos.
MMP nodrošina savā maiņā no Baltkrievijas Republikas vai Krievijas Federācijas noraidīto kravu uzskaiti un reģistrāciju, pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu, ja 24 stundu laikā netiek pieteikta muitas noteikumos atzīta preču izmantošana nosūtot kravu uz citu ES muitas iestādi vai atkārtoti izbraucot no robežkontroles punkta uz Baltkrievijas Republiku.
Ja maiņas laikā rodas problēmas ar datortehniku, par to nekavējoties ziņo VID Latgales reģionālās iestādes informātikas daļas muitas apkalpošanas sektora vecākajam speciālistam, izdarot attiecīgus ierakstus „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”. Ja kāda no datortehnikas problēmām tiek novērsta, personīgi pieņem darbu un izdara atzīmi par darbu pieņemšanu „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”.
Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no DV noslogotības, transporta un kravu plūsmas, kravu rakstura u.c, MMP var izmainīt MA sadalījumu pa DV, muitas amatpersonu maiņas laikā var norīkot darbā citā darba vietā, kā arī kādā DV strādājošai MA var uzdot veikt kādus specifiskus darba uzdevumus, izdarot attiecīgu ierakstu „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”.
Izvērtējot situāciju atkarībā no darbinieku skaita, kravu plūsmas un citiem muitas darbu ietekmējošiem faktoriem, MA apvieno darba vietas, tā, lai tiktu veiktas visas kontroles un noformēšanas funkcijas, un tās nekavētu kravu un transportlīdzekļu plūsmu caur MKP „Silene”.
Maiņas sākumā iepazīstas ar visiem ierakstiem MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā laika posmā no savas iepriekšējās maiņas, parakstās zem ieraksta, ka iepazinies, ja nepieciešams, informē par to maiņas darbiniekus.
Maiņu beidzot, tikai pēc atzīmju saņemšanas (pers. zīmogs, paraksts) no visām darba vietām, maiņas priekšnieks izdara atzīmi (pers. zīmogs, paraksts) „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā” .
Maiņu nododot, maiņas priekšnieks informē jaunās maiņas MMP par MKP aktuālajiem darba jautājumiem, veic spiedogu, zīmogu, inventāra, muitas nodrošinājumu, tehnisko līdzekļu un speciālo tehnisko līdzekļu, dokumentācijas (žurnālu, stingrās uzskaites veidlapu), uzglabājamo preču pārbaudi un nodošanu, kā arī aizturēto un glabāšanā nodoto preču, noliktavas atslēgu un transporta līdzekļu nodošanu, pieņem un apkopo datus par maiņas laikā paveikto darbu, ierakstot datus MKP „Silene” Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā; sastāda un paraksta paredzētās darba atskaites, elektroniski nosūta nepieciešamās atskaites, pieņem glabāšanā personīgos zīmogus, kā arī pieņem no muitas amatpersonām maiņas laikā noformētos dokumentus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem paredzēts nosūtīt VID GMP, VID Latgales reģionālajai iestādei, pārbauda to noformēšanas precizitāti izlases kārtībā.

Darba vieta Nr. 2
Kravas transporta līdzeklu vizuālā kontrole, dokumentu noformēšana, transporta līdzeklu svēršana uz ass svariem joslās C2, D2, E2.

Darba vietā Nr. 2 muitas amatpersona veic transporta līdzekļu un kravas vizuālo kontroli, iebraucot LR joslās: C2, D2, E2, transporta līdzekļu svēršanu uz ass svariem un muitas dokumentu noformēšanu.
Pieņemot maiņu muitas amatpersona izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”.
Muitas amatpersonas darba vietā Nr.2 darba pienākumos ietilpst:
• Pieņemt no klienta muitas deklarāciju, pirmsmuitošanas dokumentus, preču pavaddokumentus, ar autopārvadājumiem saistītas atļaujas, licences, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas apliecību.
• Kravām ar TIR:
pārbaudīt muitas nodrošinājumu stāvokli un atbilstību TIR uzrādītajiem datiem un kravas tilpņu stāvokli, veikt transporta līdzekļu vizuālo kontroli un noformēt dokumentus. Ja rodas aizdomas par kravas neatbilstību dokumentos uzrādītiem datiem, nosūtīt transportlīdzekli uz darba vietu Nr.7 (padziļinātā kontroles ēka) padziļinātās kontroles veikšanai. Transporta līdzekļa nosūtīšana uz padziļināto kontroli notiek informējot muitas maiņas priekšnieku, kas noformē „Pieteikumu veidlapu” un nodod to SFKS MMP DV 5;
• Kravām ar VAD, T1:
vizuāli pārbaudīt transporta līdzekļus, ja ir aizdomas, ka transporta līdzeklī ir aizliegtas un nedeklarētas preces, nosūtīt transporta līdzekli uz darba vietu Nr.7 (padziļinātā kontroles ēka) padziļinātās kontroles veikšanai. Transporta līdzekļa nosūtīšana un padziļināto kontroli notiek informējot muitas maiņas priekšnieku, kas noformē „Pieteikumu veidlapu” un nodod to SFKS MMP DV5.
• Pēc vizuālās transportlīdzekļa apskates nodod pavaddokumentus klientam, un nosūta uz centrālo muitas ēku muitas deklarācijas sagatavošanai pie deklarētāja / muitas brokera.
• Vajadzības gadījumā atbilstoši izvēlētai muitas procedural uzliek muitas nodrošinājumus;
• Darba vietā veic kravas stiprināšanas stāvokļa, gabarītu, bīstamu kravu pārvadājumu atļauju un citu saistīto prasību, asu un pilnās masas slodžu pārbaudes;
• Transporta līdzekļu bez kravas vizuāla pārbaude un reģistrācija.
• TIR un ATA karnetes pārbaude, tās datu ievade NCTS datu sistēmā, Carnet TIR un ATA grāmatiņas noformēšana;
• Transporta līdzekļu svēršana uz ass svariem. Ass svaru izdrukas uzglabā postenī noteiktu laika periodu. Ja nepieciešams, svaru izdruku kopiju pievieno pavaddokumentiem vai muitas apskates aktam;
• Starptautisko pārvadājumu atļauju reģistrēšana datorsistēmā;
• Citu nepieciešamo ar kravu un pārvadājumu saistīto dokumentu kontrole;
• Veterināro un sanitāro dienestu informēšana, par kravām, kuras pakļautas šo dienestu kontrolei;
• Transporta līdzekļa valsts numuru identificēšana atbilstoši sarakstiem par obligātu kontroles pasākumu veikšanu.
• No Baltkrievijas Republikas vai Krievijas Federācijas noraidīto kravu reģistrēšana un uzskaite Noraidīto preču reģistrācijas žurnālā. Pieteiktas muitas noteikumos atzītas preču nosūtīšanas apstiprināšana, kravām, kuras tiek nosūtītas uz citu ES dalībvalsts muitas iestādi atbilstoši noraidītu kravu noformēšanas kārtībai.
MKP muitas amatpersonas, pie kravu dokumentu pieņemšanas un apstrādes, veic sākotnējo riska analīzi un, vadoties no izstrādātajiem riska kritērijiem konkrētam MKP, pieņem lēmumu par kontroles nepieciešamību.
Gadījumos, ja nepieciešams veikt fizisko kontroli kravām, transportlīdzekļiem, MKP muitas amatpersonas informē muitas maiņas priekšnieku, kurš aizpilda pieteikuma veidlapu, norādot aizdomu pamatojumu par iespējamo muitas noteikumu pārkāpumu, iereģistrējot to žurnālā un nododot MNPND atbildīgajai amatpersonai.
Nodrošināt fizisko kontroli, vizuālo vai daļējo fizisko kontroli var veikt MKP muitas amatpersona, saskaņojot to ar muitas maiņas priekšnieku.
Muitas amatpersona 2. DV nodrošina transporta līdzekļu izlaišanu no RKP pēc muitas formalitāšu nokārtošanas atverot barjeru; gadījumos, ja muitas dokumentu noformēšanai nepieciešams ilgāks periods un transporta līdzeklis novietots ārpus kustības joslām, MA veic transporta līdzekļu reģistrācijas dokumentu pieņemšanu no vadītāja un to izsniegšanu pēc tam, kad ir pārliecinājusies par muitas dokumentu galīgo noformēšanu.

Darba vieta Nr. 3
Muitas dokumentu noformēšana, centrālā ēka.

Muitas amatpersonas, kuras maiņas priekšnieks nozīmē darba vietā Nr.3 veic nepieciešamās darbības, lai noformētu muitas deklarācijas importa, tranzīta (NCTS sistēmā) procedūrām, kā arī saskaņā Komisijas Regulas (EEK) Nr.2454/93 794. pantu eksporta procedūrām.
Pirms darba uzsākšanas darba vietā NR 3, pārbauda muitas inventāru un muitas dokumentāciju pēc saraksta, darba vietas tīrību un datorsistemas gatavību darbam. Pieņemot maiņu izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”.
Muitas amatpersona ziņo maiņas priekšniekam par jebkuriem traucējumiem ASYCUDA sistēmā. Datorsistēmas atteikuma gadījumā, ja ilgstoši nav iespējams atjaunot sistēmas darbību, deklarācijas tiek noformētas atbilstoši, VID GMP, noteiktajai kārtībai.
MKP muitas amatpersonas, pie kravu dokumentu pieņemšanas un apstrādes, veic sākotnējo riska analīzi un, vadoties no izstrādātajiem riska kritērijiem konkrētam MKP, pieņem lēmumu par kontroles nepieciešamību.
Gadījumos, ja nepieciešams veikt fizisko kontroli kravām, transportlīdzekļiem, MKP muitas amatpersonas novirza VAD uz ASYCUDA sistēmas selektivitātes „Sarkano ceļu”, informē muitas maiņas priekšnieku, kurš aizpilda pieteikuma veidlapu, norādot aizdomu pamatojumu par iespējamo muitas noteikumu pārkāpumu, iereģistrējot to žurnālā un nododot MNPND atbildīgajai amatpersonai.
Gadījumā, ja MKP muitas amatpersonai ir aizdomas par iespējamo muitas noteikumu pārkāpumu, bet MNPND muitas amatpersonai nav iespējams nodrošināt fizisko kontroli, vizuālo vai daļējo fizisko kontroli var veikt MKP muitas amatpersona, saskaņojot to ar muitas maiņas priekšnieku.
Starptautisko pārvadājumu atļauju reģistrēšana datorsistēmā; ja datorsistēma nedarbojas – žurnālā „MKP noformēto starptautisko autopārvadājumu atļauju reģistrācijas žurnāls (iebraucošie)”.
Darba vieta Nr. 4
Kravas transporta līdzeklu vizuālā kontrole, dokumentu
noformēšana joslās A1,B1,C1, D1, E1.
Pirms darba uzsākšanas muitas maiņas priekšnieka nozīmētajā darba vietā Nr.4, pārbauda spiedogu, inventāra pēc saraksta, žurnāla esamību, darba vietas tīrību un datorsistēmas gatavību darbam. Pieņemot maiņu izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”.
Muitas amatpersonas darba vietā Nr.4 pienākumos ietilpst:
• Pieņemt no klienta muitas deklarāciju, pirmsmuitošanas dokumentus, preču pavaddokumentus, ar autopārvadājumiem saistītas atļaujas, licences, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas apliecību.
• TIR un ATA karnetes pārbaude, tās datu ievade NCTS sistēmā un Carnet TIR un ATA grāmatiņas noformēšana;
• Eksporta un tranzīta muitas deklarāciju pārbaude, datu ievade
datorsistēmā un noformēšana;
• Starptautisko pārvadājumu atļauju pārbaude un reģistrēšana
datorsistēmā.
• Citu nepieciešamo ar kravu un pārvadājumu saistīto dokumentu kontrole.
• Kravām ar TIR:
pārbauda muitas nodrošinājumu stāvokli un atbilstību TIR un ATA
karnetē uzrādītajiem datiem un kravas tilpņu stāvokli, veic transporta
līdzekļu vizuālo kontroli.
• Kravām ar VAD, T1:
pārbauda transporta līdzekļus kravas tilpņu, muitas nodrošinājumu
stāvokli un kravas atbilstību pavaddokumentos uzrādītajam.
• Transporta līdzekļu bez kravas tilpņu vizuāla pārbaude un reģistrācija.
• Joslās C1, D1 un E1 var tikt veikta kravas vizuālā apskate bez
novirzīšanas uz padziļinātās apskates ēku.
• Transporta līdzekļu svēršana uz ass svariem riska faktoru noteikšanai
notiek novirzot transportlīdzekli uz joslām C2 vai D2. Kravu ass svaru
izdrukas uzglabā postenī noteiktu laika periodu. Ja nepieciešams, svaru
izdruku kopiju pievieno pavaddokumentiem vai muitas apskates aktam;
• Darba vietā veic kravas stiprināšanas stāvokļa, gabarītu, bīstamu kravu
pārvadājumu atļauju un citu saistīto prasību, asu un pilnās masas slodžu
pārbaudes.

Darba vieta Nr. 5
SFKS Muitas maiņas priekšnieks.
SFKS Muitas maiņas priekšnieks organize, nodrošina un kontrolē muitas maiņas darbu atbilstoši Silenes fiziskās kontroles sektora Reglamenta uzdevumiem, VID LRI darba kārtības noteikumiem, MKP tehnoloģiskajai shēmai un citu normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot situāciju atkarībā no darbinieku skaita, kravu plūsmas un citiem muitas darbu ietekmējošiem faktoriem, MA apvieno darba vietas, tā, lai tiktu veiktas visas kontroles un noformēšanas funkcijas, un tās nekavētu kravu un transportlīdzekļu plūsmu caur MKP „Silene”.
SFKS vadītāja prombūtnes laikā SFKS vadītāja pienākumus veic SFKS muitas maiņas priekšnieks.
SFKS muitas amatpersonas ierašanos darbā apliecina ar ierakstu (pretim savam uzvārdam iespiež personīgā zīmoga nospiedumu un parakstās) „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”. SFKS MMP pārbauda personīgo zīmogu, identifikācijas zīmju un dienesta apliecību esamību un, vai nav līdzi personīgie sakaru līdzekļi, nauda vairāk par 10 Ls, kā ari formas tērpu tīrību un atbilstību VID normatīvo aktu prasībām un VID LRI DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM, ar ierakstu žurnālā veic īsu instruktāžu par DARBA DROŠĪBAS un IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM MUITAS KONTROLES ZONĀ.
FKS MMP savā darbā izmanto pieejamās un MKP darbam nepieciešamās datorprogrammas un datu bāzes.
Ja maiņas laikā rodas problēmas ar datortehniku, par to nekavējoties ziņo VID Latgales reģionālās iestādes Informātikas daļas Muitas apkalpošanas sektora galvenajam speciālistam, izdarot attiecīgus ierakstus „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”.
Maiņas laikā pilda darba uzskaites sistēmas (turpmāk tekstā – DUS) prasības.
Maiņu beidzot, tikai pēc informācijas saņemšanas no muitas amatpersonām par maiņas nodošanu no visām darba vietām, SFKS muitas maiņas priekšnieks izdara atzīmi (pers. zīmogs, paraksts) „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā” par maiņas nodošanu.
FKS Muitas maiņas priekšnieks maiņas laikā ir personīgi atbildīgs par žurnālu, inventāra esamību, saglabāšanu, kā arī par muitas amatpersonu atrašanos savās darba vietās, saskaņā ar reģistru „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žuraālā” un darba vietu aprakstiem.
FKS MMP pārbauda vai pareizi tiek aizpildīti MNPND lietvedībā esošie žurnāli ( SFKS žurnālu saraksts). Par konstatētajām neatbilstībām SFKS MMP norāda informāciju „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”, kā arī informē SFKS vadītāju.
Iepazīstas ar jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem, iepazīstina ar tiem savas maiņas darbiniekus pret parakstu uz dokumenta (ja tas ir nepieciešams), pats parakstās un ieraksta datumu „Saņemto dokumentu un darbinieku iepazīstināšanu ar rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem reģistrācijas žurnālā” apstiprinot, ka iepazinies pats un seko, lai iepazīstos maiņas darbinieki.
Ja maiņas laikā telefoniski, pa faksu, e-pastu vai mutiski saņemta jauna informācija (telefonogramma vai rīkojums, novirzāmās informācijas veidlapa u.c.) par riska objektu kontroli, tad ar to iepazīstina muitas maiņas amatpersonas, izdara ierakstus „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā” un, ja informācija ir aktuāla, iepazīstina ar to arī nākošās muitas maiņas priekšnieku.
Radoties ārkārtas situācijām, tās tiek fiksētas „MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā”. Nekavējoties pa tālruni mutiski ziņo SFKS vadītājam, VID LRI Biroja priekšniecei un VID LPJ Muitas pārvaldes priekšniekam vai viņa vietniekam.
Maiņu nododot SFKS maiņas priekšnieks organizē DV nodošanu, pieņem un apkopo datus par maiņas laikā paveikto darbu, sastāda un paraksta ik maiņas darba atskaiti, kā arī pieņem no maiņas DV maiņas laikā noformētos dokumentus, pārbauda to noformēšanas precizitāti un novieto lietās atbilstoši MNPND lietu nomenklatūrai.

Darba vieta Nr. 6
Kravu un transporta līdzekļu vizuālā kontrole joslās
A1, B1, A2, B2.

Darba vietā MNPND SFKS muitas amatpersona veic transporta līdzekļu
kravu un vizuālo personu kontroli joslās A2 un B2.
Pieņemot maiņu izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”.
MNPND SFKS muitas amatpersona joslā A2 (sarkanais ceļš) veic sekojošus pienākumus:
• Pieprasa mutisku deklarēšanu; ja klientam ir deklarējamās preces, nosūta uz centrālo muitas ēku uz darba vietu Nr.3 muitas deklarācijas noformēšanai. Ja preces pakļautas sanitārai robežkontrolei, nosūta klientu uz centrālo muitas ēku sanitārās kontroles veikšanai.
• Kad klients ir noformējis muitas deklarāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, muitas amatpersona veic vizuālo preču salīdzināšanu ar muitas deklarācijā uzrādītajām ziņām.
• Ja transporta līdzeklī esošās personas mutiski deklarē, ka rakstiskai deklarēšanai pakļautu preču nav, tiek veikta vizuāla kontrole.
• Ja rodas aizdomas par to, ka transporta līdzeklī atrodas slēptas, deklarācijā neuzrādītas vai pārvadāšanai aizliegtas preces, nosūta transporta līdzekli uz darba vietu Nr. 7 padziļinātās kontroles veikšanai.
• Ja rodas aizdomas par fiziskās personas rokas bagāžas saturu, tā tiek nosūtīta uz darba vietu Nr. 8 padziļinātās kontroles veikšanai, caurskatot bagāžas saturu ar rentgena aparatūras palīdzību. Pamatotu aizdomu gadījumā tiek veikta personas fiziskā apskate atbilstoši normatīvajiem aktiem.
MNPND SFKS muitas amatpersona joslā B2 (zaļais ceļš) veic sekojošus pienākumus:
• Veic vieglo transporta līdzekļu, fizisko personu kontroli izlases veidā,
aizdomu gadījumā vai balstoties uz saņemto informāciju. Ja kontroles
laikā atrod preces, kuras nav atbrīvotas no maksājumiem un citiem
ierobežojumiem saistībā ar to ievešanu ES, preces tiek uzskatītas par
nedeklarētām un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Ja pa joslu B2 notiek intensīva kustība, transportlīdzeklis var tikt novirzīts uz noformēšanas laukumu. Pēc deklarāciju, maksāiumu dokumentu un citu kravas pavaddokumentu apskates, parliecinoties par to esamību un aizpildīšanas pilnīgumu, kā arī attiecīgā transporta līdzekļa kā kravas pārvadātāja, atbilstību muitas kravas dokumentos uzrādītajam, SRI kontroles (ja nepieciešams) pabeigšanu, muitas amatpersona pārbauda kravu, pēc kontroles pabeigšanas izlaiž automašīnu ar kravu no muitas kontroles zonas.
Joslās A2, B2 veicot vizuālo kontroli MNPND SFKS MA veic nekomerciālo mājas (istabas) dzīvnieku pārbaudi.
MNPND SFKS muitas amatpersona kontrolē transporta līdzekļus (autobusus) A2 joslā, veicot visas muitas kontroles darbības, kādas noteiktas normatīvajos aktos, gan par kravu kontroli, gan arī par kārtību, kādā fiziskās personas veic muitas robežas šķērsošanu.
Ja kravai un/vai transportlīdzeklim nepieciešama padziļinātā kontrole, transporta līdzeklis tiek nosūtīts uz padziļinātās kontroles ēku pie MA 7.DV. MA 7.DV tiek nodoti arī kravas un/vai transportlīdzekļa dokumenti.
Visos gadījumos, kad transportlīdzekļi tiek izlaisti no kontroles zonas pa joslām A2 un B2, bet to noformēšana vai kontrole nav pabeigta (transportlīdzeklis tiek nosūtīts uz noformešanas laukumu, aizturēšanas laukumu, padziļinātās kontroles ēku, kontroli ar pārvietojamo skanēšanas rentgeniekārtu vai stacionārajiem platformas svariem), muitas amatpersona, kura izlaiž transportlīdzekli no kontroles zonas, pieņem un glabā pie sevis transportlīdzekļa tehniskās pases līdz kravas vai transportlīdzekļa pilnīgai kontroles un noformēšanas pabeigšanai. Ja kravas vai transportlīdzekļa kontrole netiek pabeigta maiņas laikā, tehniskās pases tiek nodotas (ar ierakstu MKP maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnālā) pret parakstu nākošās maiņas SFKS MMP. MNPND SFKS muitas amatpersona, kura glabā tehniskās pases, pārliecinājusies, ka visas kontroles un noformēšanas procedūras ir pilnībā pabeigtas un transportlīdzeklis (krava) var iebraukt ES teritorijā, atgriež a/m vadītājam transportlīdzekļa tehniskās pases un nosūta transportlīdzekli uz KCP Latvijas pusē. Muitas amatpersona, kura glabā tehniskā pases, kontrolē transportlīdzekļu atrašanos noformēšanas laukumā. Gadījumos, ja tiek konstatēta transportlīdzekļa patvaļīga aizbraukšana no noformēšanas laukuma, MA 4.DV ziņo par to maiņas priekšniekam. MMP par notikušo nekavējoties ziņo Valsts policijai un tiešajam priekšniekam.
Muitas amatpersona šajā darba vietā ir personīgi atbildīga par transporta līdzekļu un kravu izlaišanu no muitas kontroles zonas un noformēšanas laukuma tikai pēc visu noteikto prasību pienācīgas izpildes.
Muitas amatpersona 6. DV vadoties no tiešiem MNPND SFKS MMP norādījumiem veic atsevišķu transporta līdzekļu vizuālu muitas kontroli joslās A1 un B1 pamatojoties uz iepriekš saņemtu informaciju vai identificētiem riskiem par iespējamiem muitas noteikumu pārkāpumiem.

Darba vieta Nr. 7
Kravas un transporta līdzekļu padziļināta kontrole.

Darba vietā Nr.7 MNPND SFKS muitas amatpersona veic transporta līdzekļu un kravu padziļinātu kontroli, sastādot par apskates rezultātiem muitas apskates aktu.
Pirms darba uzsākšanas darba vietā Nr.7 pārbauda muitas inventāru un muitas dokumentaciju pec saraksta, svaru un tehnisko līdzekļu stāvokli, darba vietas tīrību un gatavību darbam. Pieņemot maiņu izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba uzdevumu žurnāls”.
MNPND SFKS muitas amatpersonas darba vietā Nr.7 uzdevums ir preču atbilstības noteikšana, nedeklarētu un pārvadāšanai aizliegtu preču un priekšmetu atklāšana, kravas stiprinājuma pārbaude, automašīnas faktiskās slodzes noteikšana, veicot sekojošas darbības:
• transporta līdzekļu svēršana uz platformas svariem.
• padziļinātā preču un kravu pārbaude (sekot preču un kravu izkraušanai).
• preču identificēšana (preces koda noteikšana).
• preču izcelsmes noteikšana.
• transporta līdzekļu padziļinātā apskate, izmantojot speciālo tehniskos līdzekļus (autopacēlāju, endoskopu, spoguli, u.c).
• preču paraugu ņemšana (nepieciešamības gadījumā).
• narkotisko vielu meklēšana, sadarbojoties ar robežsargu kinologiem.
• aizdomīgu vielu testēšana, izmantojot narkotisko vielu identificēšanas komplektu.
• apskates akta sastādīšana (pārkāpuma gadījumā APP sastādīšana).
• pieteikuma veidlapas aizpildīšana.
Darbu ar platformas svariem un speciāliem tehniskiem līdzekļiem (auto pacēlāju, narkotisko vielu identificēšanas komplektu) veic apmācīti, sertificēti darbinieki.

Darba vieta Nr. 8
Rokas bagāžas padziļināta kontrole.
Darba vietā Nr.8 MNPND SFKS muitas amatpersona veic rokas bagāžas padziļināto kontroli izmantojot rentgena iekārtu.
Pirms darba uzsākšanas darba vietā Nr.8, pārbauda muitas inventāru un muitas dokumentaciju pēc saraksta, rentgena iekartas darba stavokli, darba vietas tīrību un gatavību darbam. Pieņemot maiņu izdara atzīmi žurnālā „Maiņas reģistrācijas un darba žurnāls”.
Attiecīgā MNPND SFKS muitas amatpersona ir atbildīga par rentgena iekārtas pareizu ekspluatāciju, un drošības tehnikas ievērošanu.
MNPND SFKS muitas amatpersonas darba vietā Nr.8 darba uzdevums ir, nedeklarētu un pārvadāšanai aizliegtu preču un priekšmetu atklāšana rokas bagāžā. Darbu ar rentgena iekārtu veic tikai speciāli apmācīti un sertificēti darbinieki ar individuāliem radiācijas dozimetriem.
Muitas amatpersonām darba vietā Nr.8 jāprot atpazīt preces un priekšmetus caurskatot rokas bagāžu ar rentgena iekārtu. Ja apskates laikā tiek novērotas aizdomīgas preces un priekšmeti, personai pieprasa atvērt rokas bagāžu un uzrādīt minētās preces vai priekšmetus. Ja tiek atklātas aizdomīgas vielas, veic to testēšanu, izmantojot narkotisko vielu identificēšanas komplektu.
Ja apskates rezultātā konstatē pārkāpumus, tiek sastādīts administratīvā pārkāpumu protokols.
Par rentgena iekārtas traucējumiem un rodoties neordinārām situācijām nekavējoties ziņo FKS grupas vadītājam.
Pamatotu aizdomu gadījumā, personu apskates telpā tiek veikta fiziskās personas apskate saskaņā ar VID LRI rikojumiem, normatīvajiem aktiem un ES regulām un direktīvām.

Darba vieta Nr. 9
Automašīnu un kravu skanēšana ar mobilo skanēšanas
ierīci.

9. DV pienākumus veic MNPND FKS darbinieki. 9. DV skanēšanai tiek izmantota mobilā skanēšanas iekārta ar mērķi atklāt ierīkotus slēpņus un citus muitas noteikumu pārkāpumus saistītus ar preču atbilstību deklarētajam.
Pirms darba uzsākšanas nozīmētās FKS amatpersonas darba vietā Nr.9 pārbauda inventāra, žurnālu esamību, darba vietas tīrību un mobilās skanēšanas iekārtas gatavību darbam. Muitas darbinieki maiņas laikā ir par to personīgi atbildīgi.
FKS ierēdņi pieņemot lēmumu par kravas, transportlīdzekļa pārbaudi ar mobilo kravu skeneri, noformē „Kravas, transportlīdzekļa skanēšanas pieteikumu”, konkrēti aprakstot pārbaudes iemeslus.
FKS muitas ierēdnis iereģistrē pieteikumu “Kravas, transportlīdzekļa skanēšanas pieteikumu reģistrācijas žurnālā”, nodod pieteikumu FKS atbildīgajam ierēdnim.
Saņemot pieteikumu, FKS atbildīgais ierēdnis iereģistrē to „Kravu skanēšanas uzskaites žurnālā”.
Ja pēc skanēšanas attēla analīzes rodas nepieciešamība veikt kravas izkraušanu un/vai padziļinātu transportlīdzekļa pārbaudi, tad par to tiek veikta atzīme pieteikumā „Kravu skanēšanas uzskaites žurnālā”. Pieteikumu un attēlu ar aizdomīgo vietu nodod FKS atbildīgajam ierēdnim DV 5, lai veiktu muitas kontroles pasākumus.

2.3. Silenes MKP tehniskais aprīkojums

Muitas ierēdņu efektīvs darbs mūsdienās nav iedomājams bez speciāli tehniskā aprīkojuma. Silenes MKP ir aprīkots ar mūsdienu prasībām atbilstošiem svariem, kravas un rokas bagāžas skeneriem, endoskopiskās meklēšanas komplektiem, kā arī muitnieka standarta izmeklēšanas iekārtām. Pie speciālajiem, bet ne tehniskajiem līdzekļiem varētu minēt arī to, ka 2005.gada Latgalē tika uzsākta muitas kinologu dienesta izveide un pašreiz strādā kinologs ar suni. Muitas kontroles nodrošināšanai MKP ir atbilstoša infrastruktūra –
iebraukšanas LR puse ir izvietota padziļinātās kontroles ēka, kurā atrodas arī SRI laboratorija ,FKS darbinieku telpa. Padziļinātās kontroles ēka ir aprīkota ar nepieciešamajiem darbam tehniskajiem līdzekļiem – pacēlāju, transportlīdzekļu apskates bedri, vieglo automašīnu pacēlāju un citiem tehniskajiem līdzekļiem.

MKP ir pieejams un tiek izmantots šāds tehniskais nodrošinājums:

tabula 1
Nr. p. k. Nosaukums Skaits Atrašanās vieta
1. Stacionārie asu autosvari 2 Darba vietās Nr. 2; joslās C2, D2
2. Ultroviolētā starojuma
dokumentu pārbaudes
lampa 1 Darba vietā Nr. 3 centrālā ēkā
3. Svītrkodu lasītājs 2 Darba vietās Nr. 3, Nr. 4 centrālā ēkā, joslas C1, D1
4. Mērlente 1 Darba vietā Nr. 6; joslās A2, B2
5. Ultrasoniskā mērlente 2 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
6. Kabatas lukturītis 5 Darba vietā Nr. 6, Nr. 7; joslās A2,
B2, padziļinātās kontroles ēkā
7. Digitālā fotokamera 1 Darba vietā Nr. 7; padziļinātās
kontroles ēkā
8. Metāla detektors 1 Darba vietā Nr. 6, Nr. 7; joslās A2,
B2, padziļinātās kontroles ēkā
9. Atslēdznieka instrumentu
komplekts 1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
10. Knaibles muitas
nodrošinājumu noņemšanai 1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
11. Endoskopiskās izmeklēšanas
komplekts 2 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
12. Narkotisko vielu testi
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
13. Palešu ratiņi
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
14. Palešu pacēlājs
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
15. Elektroiekravējs
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
16. Vieglo automašīnu pacēlājs
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
17. Elektroniskie svari
1 Darba vietā Nr. 8, rokas bagāžas
kontroles telpā
18. Platformas pacēlājs
1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
19. Portatīvie elektroniskie svari
( līdz 150 kg ) 1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
20. Degvielas pārsūknēšanas
iekārta uz piekabes 1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
21. Teleskopiskais spogulis ar
lukturi 2 Darba vietā Nr. 6, Nr. 7; joslās A2,
B2, padziļinātās kontroles ēkā
22. Saliekamās kāpnes
2 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
23. Stacionārie platformas
autosvari 1 Darba vietā Nr. 7, padziļinātās
kontroles ēkā
24. Rokas bagāžas kontroles
rentgenstaru iekārta 1 Darba vietā Nr. 8, rokas bagāžas
kontroles telpā
25. Mobīlais skeneris 1 Darba vietā Nr. 9

Secinājumi

Muitas darbības stratēģijā ir noteikta jaunā Latvijas muitas dienesta vīzija, misija, organizācijas vērtības, stratēģiskie mērķi, darbības virzieni, veicamie uzdevumi un pasākumi stratēģijas īstenošanai. Mūsdienīgai muitas kontrolei ir ne tikai fiskālā nozīme, tā vairāk orientējas uz sabiedrības un katra cilvēka drošības aizsardzību, t.i. narkotisko un psihotropo vielu, ieroču un citu aizliegtu priekšmetu ievešanas novēršanu un iekšējā tirgus aizsardzību no bīstamām, nelegālās izcelsmes precēm. Nozīmīga Latvijas muitas loma ES tika pamatota ar mūsu valsts ģeogrāfisko stāvokli, jo Latvijas muitai jāaizsargā ES ārējo sauszemes robežu.
Viens no galvenajiem muitas dienesta stratēģiskajiem uzdevumiem ir sniegt pakalpojumus kvalitatīvi un ātri, aizsargājot ES ekonomiskās, sociālās, sabiedrības un vides intereses.
Darbs MKP 0814 ir labi organizēts, darbiniekiem ir augsts profesionālais līmenis. Saskaroties ar nestandarta situācijām darbā, viņi patstāvīgi tiek ar tām galā. Neskaidrību gadījumos ir iespējams konsultēties ar virsuzraugu vai arī saņemt telefonisku informāciju no VID Latgales reģionālās iestādes kompetentām struktūrvienībām.

Bibliogrāfiskais saraksts

1. Silenes MKP Reglaments, 2008.g. 31. martā.
2. Silenes MKP darba tehnoloģija, 2008.g. 27. novembrī.
3. Silenes MKP darba vietu apraksts, 2008.g. 6. oktobrī.
4. VID muitas darbības stratēģija 2005.- 2009.gadam // VID ģenerāldirektora 2005. gada 24. marta rīkojums Nr.570.
5. Vadības profils VID LRI MKP 0814, 2007.g. 28. maijā.