Profesijas Standarti

APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2002. gada 8.janvāra
rīkojumu Nr.10
PROFESIJAS STANDARTS
Reģistrācijas numurs PS 0041
Profesija
Viesmīlis
Kvalifikācijas līmenis
2
Nodarbinātības apraksts
Viesmīlis – strādā ēdināšanas uzņēmumos, veic viesu apkalpošanu, ievērojot viesu vēlmes un izmantojot profesionālās zināšanas ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pasniegšanā, izvēlē; Komunicējas valsts valodā un divās svešvalodās, pielieto profesionālo terminoloģiju vairākās svešvalodās (angļu, vācu, franču, krievu).
2
Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
Uzdevumi
1. Apkalpot viesus
1.1.ievērot iekšējās kārtības noteikumus
1.2.ievērot personīgo un ražošanas higiēnu
1.3.Sagatavot darba vietu
1.4.Sagaidīt viesus
1.5.Sniegt informāciju viesiem par iespējām, ko piedāvā restorāns un tā apkārtne
1.6.ievērot viesu apkalpošanas secību
1.7.raksturot ēdienus ēdienkartē
1.8.pieņemt pasūtījumu no viesiem
1.9.nodot pasūtījumu virtuvē, bārā izpildīšanai
1.10. saņemt pasūtījumu no virtuves, bāra
1.11. pasniegt ēdienus saskaņā ar ēdienkarti
1.12. piedāvāt dzērienus atbilstoši izvēlētajiem ēdieniem
1.13. trauku novākšana
1.14. ieinteresēt viesi, sniedzot papildus informāciju par ēdiena garšas īpatnībām un sagatavošanas veidu
1.15. pasniegt tabakas izstrādājumus
1.16. pasniegt rēķinu
1.17. atvadīties no viesa
1.18. veikt darba dienas noslēguma darbus
2. Klāt galdus ikdienā un svētku gadījumos, saskaņā ar uzņēmuma prasībām
2.1. klāt brokastu galdus
2.2. lāt pusdienu galdus
2.3. klāt vakariņu galdus
2.4. klāt banketa galdus
2.5. lietot restorāna inventāru
2.6. lietot galda piederumus un traukus
2.7. lietot atbilstošu galda veļu
3. Raksturot ēdienus un dzērienus ēdienkartē
3.1. raksturot ēdienu galvenās izejvielas
3.2. raksturot ēdienkartē iekļauto ēdienu gatavošanas tehnoloģiju
3.3. ievērot ēdienu uzglabāšanas noteikumus un termiņus
3.4. izskaidrot ēdienus ēdienkartē
3.5. gatavot brokastu ēdienus un uzkodas
3.6. raksturot alkoholiskos dzērienus
3.7. nolasīt informāciju no etiķetes
3.8. izskaidrot dzērienkarti
4. Ievērot tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipus
4.1. lietot virtuves un restorānu iekārtas
4.2. kopt virtuves un restorānu iekārtas
4.3. ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus
4.4. veikt darba aizsardzības pasākumus
4.5. veikt nelaimes gadījumu profilaksi
5. Sagatavot uzskaites un atskaites dokumentāciju
5.1. veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus
5.2. sastādīt uzskaites dokumentāciju
5.3. sastādīt atskaites
5.4. strādāt ar kases aparātu
5.5. ievērot kases aprāta lietošanas noteikumus
5.6. lietot datoru
3
6. Orientēties (pārzināt) noliktavu saimniecības darbā
6.1. ievērot noliktavu optimālos temperatūras režīmus
6.2. ievērot pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu uzglabāšanas termiņus
6.3. aprūpēt ēdināšanas uzņēmumu mīksto inventāru
6.4. pasūtīt produkciju no noliktavas
6.5. saņemt produkciju no noliktavas
7. Pārvaldīt (sazināties) valsts valodā un svešvalodās
7.1. sazināties ar viesi valsts valodā
7.2. sazināties ar viesi angļu/vācu valodā
7.3. sazināties ar viesi krievu valodā
7.4. lietot profesionālo leksiku valsts valodā un svešvalodās
7.5. lietot vispārpieņemtās pieklājības frāzes populārākajās svešvalodās/atkarībā no kontingenta/
8. Īstenot uzņēmuma darbības pamatprincipus (īstenot uzņēmuma stratēģiju)
8.1. . sadarbība starp uzņēmuma struktūrvienībām
8.2. strādāt komandā
8.3. pielietot pārdošanas prasmes
8.4. sekmēt uzņēmuma peļņas palielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas
9. Pašizglītoties
9.1. piedalīties semināros
9.2. celt kvalifikāciju kursos
9.3. piedalīties pieredzes apmaiņā
9.4. lasīt speciālo literatūru
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
Fizikāli
– temperatūru svārstības telpās;
– elektromagnētiskā lauka klātbūtne.
Ķīmiskie
– ķīmisko līdzekļu lietošana.
Sociālie
– darbs komandā;
– saskarsme ar ārzemju viesiem.
Psiholoģiskie
– pastāvīgi paaugstināts stress.
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai
– fiziski vesels;
– noturīgs pret alerģijām;
– psiholoģiski līdzsvarots;
– reakcijas ātrums.
4
Prasmes
Kopīgās prasmes
Specifiskās prasmes profesijā
Vispārējās prasmes/spējas
– Ievērot darba aizsardzības noteikumus
– Darba inventāra lietošana un kopšana
– Ievērot preču uzglabāšanas noteikumus
– Strādāt ar skaitļošanas tehniku
– Apkalpot viesus
– Strādāt ar datortehniku
– Uzglabāt un kopt restorānu galda veļu
– Raksturot ēdienu, tā pagatavošanu, īpatnības
– Raksturot dzērienu, tā pagatavošanu, īpatnības
– Sakārtot tirdzniecības zāli darbam
– Sagatavot inventāru darbam
– Pieņemt un pasūtīt preces
– Pieņemt un izpildīt pasūtījumus
– Strādāt ar kases aparātu un kredītkaršu terminālu
– Veikt uzskaites un atskaites operācijas
– Noformēt rēķinus
– Sastādīt pasākumu ēdienkarti un dzērienkarti
– Servēt galdus
– Pasniegt ēdienus
– Pasniegt dzērienus
– Gatavot aukstās uzkodas
– Izmantot dažādus servēšanas veidus
– Viesmīlības prasmes
– Telpu uzkopšanas un iekārtošanas prasmes
– Komunikācijas prasmes
– Empātijas spēja
– Spēja strādāt komandā
Zināšanas
Zināšanu līmenis
Zināšanas
Priekšstats
izpratne
pielietošana
Vispārizglītojošos mācību priekšmetos vidējās izglītības standartam vai vidējās profesionālās izglītības standartam atbilstošas zināšanas
Viesmīlības pamati
Restorānu, kafejnīcu tirdzniecības un ražošanas telpu sagatavošana darbam
Trauku, galda piederumu, galda veļas sagatavošana un pielietojums
Apmeklētāju sagaidīšanas un apkalpošanas noteikumi
Galda klājumu veidi
Ēdienkaršu un dzērienu karšu veidi, to sastādīšanas noteikumi
Īss ēdienu kulinārais raksturojums un uzturmācības pamati
5
Ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un kārtība
Norēķināšanās veidi ar viesi
Banketu apkalpošanas veidi
Darba likumdošana
Dažādu tautu ēšanas kultūras tradīcijas un īpatnības
Tabakas izstrādājumu pasniegšana
Cenu kalkulēšanas pamati
1 – 2 svešvalodas profesionālās saziņas līmenī
Saskarsmes psiholoģijas pamati
Higiēna un vides aizsardzības prasības
Ēdināšanas uzņēmumu drošības, sanitārijas normas un ugunsdrošības noteikumi
Marketinga pamati
Vienību sadarbības pamatprincipi
Pārzināt uzņēmumu struktūru
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• Tonija Korne, Hotel de Rome;
• Dace Bergmane, Hotel de Rome;
• Atis Kokainis, SIA Anšpēteri;
• Edīte Bola, Rīgas tūrisma skola.
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:
• Santa Boka, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija;
• Ausma Spīgule, sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrības apvienības LAKRS organizatoriskā darba speciāliste.
Konsultanti:
• Sandra Bidzāne, Profesionalās izglītības centrs.