Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi

Šajā diplomdarbā uz statistisko datu un pētījuma rezultātu pamata ir dots MVU raksturojums, izanalizēti tās attīstības tendences, kā arī atklāti faktori, kuri ietekmē MVU veiksmīgu attīstību. Darbā tiek aprakstītas dažādas valsts atbalsta programmas, kā arī prognozētas MVU attīstības perspektīvas nākotnē pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.