Uzņēmējdarbības plānošana

VPLT

Kursa darbs priekšmetā
“Uzņēmējdarbības plānošana”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MA 1”

BIZNESA PLĀNS

Cēsis 2003
Satura radītājs

Lpp.
Ievads 3
Biznesa plāna kopsavilkums 5
I. Uzņēmējdarbības pamatojums 6
1. Uzņēmuma apraksts 6
1.1. Uzņēmuma vēsture 7
2. Uzņēmuma vadība un personāls 8
2.1. Vadības struktūra 8
2.2. Firmas personāls 9
2.3. Darba samaksa 9
2.4. Darba laiks 10
3. Preces un pakalpojumi 11
4. Mārketinga plāns 13
4.1. Tirgus vispārējais raksturojums 13
4.2. Mērķa tirgus noteikšana 13
4.3. Konkurentu analīze 14
4.4. Uzņēmuma cenu politika 15
4.5. Pārdošanas apjoma un apgrozījuma prognoze 17
4.6. Produkcijas realizācijas kanālu raksturojums 17
4.7. Pārdošanas veicināšanas pasākumi. Reklāma 17
5. Uzņēmuma funkcionēšana 19
5.1. Uzņēmuma atrašanas vietas raksturojums 19
5.2. Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums 19
6. Iespējamie riska faktori un problēmas, to risinājums 20
II. Uzņēmuma finanšu plāns 21
1. Peļņas un zaudējumu plāns 21
2. Naudas plūsmas plāns 25
3. Uzņēmuma bilance 26
4. Plānoto rezultātu novērtējums 27
4.1. Rentabilitātes rādītāju analīze 29
4.2. Likviditātes rādītāju analīze 29
Nobeigums 30
Izmantotās literatūras bibliogrāfiskais saraksts 31

Ievads

Katram potenciālajam uzņēmējam, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, skaidri jāapzinās, kādi resursi un kādā apjomā nepieciešami, lai nodrošinātu iecerētā uzņēmuma darbību, kā arī jāprot novērtēt sagaidāmas darbības rezultātus. Tātad jebkuram uzņēmējam jāmāk vadīt un kombinēt viņa rīcībā esošos dažādu veidu resursus, ņemot vērā tirgus prasības. Šai procesā kā drošs līdzeklis var kalpot kvalitatīvi izstrādāts biznesa plāns.
Biznesa plāns ir stratēģiskā plāna veids, kurā noteiktas uzņēmējdarbības idejas, projekta īstenošanas mērķi, taktika un sagaidāmie rezultāti noteiktam laika periodam.
Biznesa plānam ir vairākas galvenās funkcijas. Pirmā ir svarīgāka funkcija – tas ir plāns, kuru var lietot, lai attīstītu idejas par sava biznesa īstenošanu. Tā ir iespēja izstrādāt stratēģiju un “izdarīt kļūdas uz papīra” nevis reālā dzīvē, apskatot firmu no visām pusēm. Otrkārt, šīs plāns ir retrospektīvs instruments, ar kura palīdzību uzņēmējs var novērtēt firmas reālo darbību laikā gaitā. Trešais biznesa plāna rakstīšanas iemesls ir naudas sagādāšana jeb kredīta saņemšana. Tādos gadījumos biznesa plāna esamība ir obligāta prasība.

Kursa darba mērķis ir izstrādāt biznesa plānu vienam gadam, lai pārbaudīt jauna uzņēmuma dzīvotspēju un izstrādāšanas gaitā peļņas ziņā iegūt vai nu pozitīvus vai arī negatīvus rezultātus. Negatīvā rezultātā gadījumā ir jānolemj, ko darīt: vai jāiegūst papildu informācija, jāmaina nosacījumi, parametri, vai jāatsakās no idejas īstenošanas.
Lai sasniegtu kursa darba mērķi ir izvirzīti sekojošie uzdevumi:
1. Savākt informāciju par uzņēmumu, tā stratēģiju un vadību;
2. Raksturot piedāvāto produktu vai pakalpojumu;
3. Sastādīt mārketinga plānu;
4. Novērtēt iespējamus riska momentus;
5. Sastādīt uzņēmuma finansu plānu.
Ka izziņu avotus autore darba izmantoja speciālo mācību literatūru un Latvijas Republikas nodokļu likumus.
Darbā ir izmantojamas sekojošas metodes:
– lineāra metode, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai;
– apgrozījuma izmaksu metode, peļņas/zaudējumu plānu sastādīšanai;
– grafiskā metode;
– bilances metode.

Biznesa plāna kopsavilkums

Biznesa plāns izstrādāts kā pamatojums sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MA 1” darbības uzsākšanai.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MA 1” (turpmāk tekstā “Uzņēmums”, SIA “MA 1”) ir datorveikals . Statūtos noteiktie galvenie darbības virzieni ir:
– datoru ražošana un realizācija;
– datoru komplektējošo detaļu realizācija;
– datorprogrammas instalēšana;
– datoru remonts.
Biznesa plāna mērķis pārbaudīt idejas par SIA “MA 1” dzīvotspēju Rīgā, Latvijā.
Idejas īstenošanai nepieciešamas kapitāls 8400 Ls.
Plānotais neto apgrozījums pirmajā darbības gadā ir Ls 81710, kopējo uzņēmējdarbības izmaksu summa Ls 67345, peļņa pirms nodokļiem Ls 14165, tīrā peļņa 10624 Ls.
Ieguldītā pamatkapitāla ienesīgums ir 168%, atmaksāšanas laiks – 7 mēneši.
Uzņēmuma galvenā problēma – liels konkurentu skaits un piedāvājums tirgū. Problēmas risinājums – aktīva pārdošanas veicināšanas darbība, izmantojot sabiedrības pieaugošo interesi par datoru izmantošanu gan darbam, gan mācībām un izklaidei.

I. Uzņēmējdarbības pamatojums
1. Uzņēmuma apraksts

• Uzņēmuma pilns nosaukums – Sabiedrība ar ierobežotu atbildība “MA 1”;
• Uzņēmums reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā – Nr.321400773, reģistrācijas datums 2002.gads 15. decembris.
• Atrašanas vieta: Rīga, Daugavgrīvas iela 80, LV – 1029, Latvija;
• SIA “MA 1” norēķinu konts HANSABANKĀ:
konta nr., LV 01408034526,
konta nr., USD 19408034526,
bankas konts 310101717.
• Darbības veids:
datoru ražošana un realizācija;
datoru komplektējošo detaļu realizācija;
datorprogrammas instalēšana;
datoru remonts;
• Dibinātāji un ieguldāmais kapitāls:
1. tabula
Daļu īpašnieku saraksts
Vārds, uzvārds Ieguldījuma veids Ieguldīta daļa Ieguldīta daļa latos
Andris Veinbergs
direktors Naudas līdzekļi 5 daļas 5 000
Anita Kirjanova
Grāmatvede Naudas līdzekļi 3,4 daļas 3 400

Vienas kapitāla daļas vērtība ir 1 000 Ls
• SIA “MA 1” birojs atrodas dzīvojamā māja Daugavgrīvas ielā 80, kurā firma savai darbībai aizņem pirmo stāvu, turpat arī atrodas mazumtirdzniecības veikals
• Misija: nodrošināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ar moderniem un augstas kvalitātes datoriem, par mērenām cenām.
• Stratēģiskais mērķis: nodrošināt kapitāla ienesīgumu 100% līmenī.

1.1. Uzņēmuma vēsture

Līdz šim SIA “MA 1” uzņēmējdarbību nav veikusi. Sabiedrības dibināšanas sapulce tika sasaukta un sabiedrības dibināšanas līgums tika parakstīts 2002.g. 1.decembrī.
Uzņēmumam ir divi akcionāri: Andris Veinbergs un Anita Kirjanova, kam pieder 100% no pamatkapitāla, kas naudas izteiksmē sastāda 8 400 Ls.

2. Uzņēmuma vadība un personāls
2.1. Vadības struktūra

SIA “MA 1” vadības komanda ietver 2 personas: direktors un grāmatvede. Ikviens no viņiem ir izcili kompetents, kas ir ļoti svarīgi uzņēmuma darbībai.
Vadības organizācijas struktūra, kā arī firmas personāls, ir atspoguļoti 1. attēlā.

1. attēls. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra
Ka redzams kopējais darbinieku skaits uzņēmumā ir 10 cilvēki.
Direktora pienākumus veic firmas “MA 1” kontrolpaketes īpašnieks Andris Veinbergs. 1990.gadā viņš beidzis Rīgas Tehnisko Universitāti, datorzinības fakultāti. Viņam ir praktiskas iemaņas biznesa vadībā un organizatoriskā pieredze. Viņam ir labas zināšanas datorražošanas (komplektēšanas) jautājumos. Direktora pienākumi ir:
– vienpersonīgi vadīt uzņēmumu kopumā;
– formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus;
– risināt saimnieciskā rakstura un attīstības jautājumus.
Grāmatvedes pienākumus veic Anita Kirjanova. Viņa ir beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāti. Grāmatvedes pienākumi ir:
– veikt ekonomisko pārskatu, tekošos ekonomista rakstura darbus (darba alga u.c.);
– sastādīt grāmatvedības atskaites, bilanci.
2.2. Firmas personāls

Darbinieku kolektīvs sastāv: operāciju sistēmu inženieri, pārdevēji, apkopēja un automobiļa vadītājs. Ražošanas personāls sastāv no 4 operāciju sistēmu inženieriem. Viņi nodrošina datoru komplektēšanu un servisa apkalpošanu. Pārdevēji nodrošina kārtību veikalā, piedāvā patērētājiem nepieciešamas preces, noformē pasūtījumus, nodrošina rūpīgu un labvēlīgu apkalpošanu, strādā ar kases aparātu, nodrošina pareizo norēķināšanu ar pircējiem. Autovadītāja pienākumi ir saņemt komplektējošos detaļu no piegādātāj firmas un nogādāt to veikalā, pārbaudīt to skaitu, kā arī atbild par preces iekraušanu un izkraušanu. Apkopējas pienākumi ir nodrošināt kārtību un tīrību birojā un veikalā.

2.3. Darba samaksa

Darbiniekiem ir paredzēts maksāt noteiktu darba algu, kas tiek aprunāta darba līgumos. Vadības un personāla darba algas likmes var apskatīt 2. tabulā.
2. tabula
SIA “MA 1” vadības un personāla darba algas
IEŅEMAMAIS
AMATS DARBINIEKU
SKAITS BRUTO DARBA SAMAKSA MĒN. LS NETO DARBA SAMAKSA MĒN. LS SOC. APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS 26.09%
DIREKTORS
GRĀMATVEDE 1
1 500
275 346.50
187.69 130.45
71.75
KOPĀ: 2 775 534.19 202.20
RAŽOŠANAS PERS.
PĀRDEVĒJI
ŠOFERIS
APKOPĒJA 4
2
1
1 130*4=520
130*2=260
130
60 93.97*4=375.88
93.97*2=187.94
93.97
40.95 135.67
67.84
33.92
15.66
KOPĀ PERSONĀLS 8 970 698.74 253.09
PAVISAM 10 1745 1232.93 455.29
Darba algas aprēķins strādniekiem tiek veikts atkarībā no tā ir vai nav nodokļu grāmatiņa. Sakarā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” SIA “MA 1” ir valsts sociālas apdrošināšanas veicējs. Obligāto iemaksu likme ir 26.09% (sk.2. tabulu).
No tabulas var redzēt, ka kopējais firmas darbinieku skaits ir 10 cilvēki, viņu kopēja darba alga ir 1745.00 Ls mēnesī (1745*12=20 940 Ls gadā), kopējais firmas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir 455.29 Ls mēnesī (455.29*12=5463.48 Ls gadā). Darba alga ir aprēķināta 2003. gadam.
Uzņēmuma neto darba samaksas aprēķina piemērs
Direktors:
1. Darba alga 500 Ls;
2. Sociālas apdrošināšanas iemaksas (9%): 500*0.09=45 Ls;
3. Neapliekamais minimums – 21 Ls;
4. Algas nodoklis (25%): (500-45-21)*0.25=108.5 Ls;
5. Darbiniekam izmaksāts: 500-45-108.5=346.50 Ls.
Apkopēja, strādā bez nodokļa grāmatiņas:
1. Darba alga 60 Ls;
2. Sociālas apdrošināšanas izmaksas (9%): 60*0.09=5.40 Ls;
3. Neapliekamā minimuma nav;
4. Algas nodoklis(25%): (60-5.40)*0.25=13.65 Ls
5. Darbiniekam izmaksāts: 60-13.65-5.40=40.95 Ls.

2.4. Darba laiks

Firmas birojam un veikalam ir noteikti darba laiki. Birojs strādā katru darba dienu no 900 līdz 1700 (sestdiena un svētdiena – brīvdienas) un veikals strādā darba dienās no 1100 līdz 1900 un sestdienās no 1100 līdz 1700, svētdiena – brīvdiena. Visi darbinieki strādā pēc darba vietas (birojs, veikals) grafika. Biroja darbinieki strādā apmēram 20-22 dienas mēnesī, 8 stundas dienā, veikala darbinieki strādā apmēram 24-26 dienas mēnesī, 9 stundas dienā darba dienas un 6 stundas dienā sestdienas.
3. Preces un pakalpojumi

Dators mūsu tirgū parādījās netik sen, lai gan attīstītās valstīs šī prece ir populāra darba veikšanai jau no šā gadsimta 70 gadiem. Latvijas tirgū datorus sāka aktīvi pārdot tikai 90 gadu sākumā, un tie uzreiz aizņēma galveno vietu uzņēmumu darbībā. Lai gan šī prece ir diezgan dārga, tā ir ļoti svarīga, un tagad gandrīz neviena organizācija nevar iztikt bez datoriem. Vēlāk cilvēki sāka pirkt datorus netikai kā palīdzības līdzekli darba veikšanā, bet arī mājām, lai varētu nodarboties ar pašpilnveidošanu un pašapmācību. Tikai dažu gadu atpakaļ datorus sāka iegādāties mācību iestādes, jo tie ir sapratuši, ka bez zināšanām par datoru un tā funkcijām, jaunajiem cilvēkiem būs grūti atrast kvalitatīvu darbu un būt konkurētspējīgiem mūsu darbatirgū.
Dators attīstās un pilnveidojas katru gadu, un ar tiem datoriem, kuri bija pieņemsim pēdējos desmit gados, nevar salīdzināt ar moderniem datoriem. Tās datorfunkcijas, kuras bija agrāk, ir tik neattīstītas, ka mūsdienās ar tiem neviens uzņēmums nevarētu strādāt.
Tagad datori strādā daudzu dažādu uzņēmumu darbinieku vietā, jo viņu funkcijas daudz ātrāk un kvalitatīvāk var izdarīt dators, kuram nav jāmaksā darba alga un tas neslimo. Protams, vismodernākie datori maksā ļoti dārgi, bet tie atmaksājas ļoti ātri.
Dators sastāv no daudzām detaļām:
1) pamatkomplekts ir:
– monitors;
– mātes plate;
– procesors;
– operatīvā atmiņa;
– videokarte;
– ciets disks;
– tastatūra;
– pele;
– korpuss.
2) papildkomplekts ir:
– modems;
– CD-ROM;
– skaņa karte;
– dinamiki.
Datora cena ir atkarīga no tā, cik komplektējošo detaļu ir tajā, un cik modernas tās ir.
Lieli uzņēmumi un firmas galvenokārt iegādājas vismodernākos datorus, jo tās ir ieinteresēti, lai datoram būtu liels atmiņas apjoms un liels ātrums, lai darbs ar to būtu maksimāli ātrs un kvalitatīvs.
Cilvēki, kuri iegādājas datorus mājas lietošanai, bieži pērk tos ar mazāku atmiņas apjomu un ātrumu, jo viņiem nav tik lielas informācijas un darba apjoma kā uzņēmumiem.

4. Mārketinga plāns
4.1. Tirgus vispārējais raksturojums

Sakarā ar šīs nozares “sadrumstalotību” Latvijas tirgū, t.i., nav viena vai vairāku uzņēmumu, kas ieņem vadošo pozīciju tirgū, kā arī plānotājiem uzņēmuma ienākumiem un apgrozījumu no pakalpojumu sniegšanas, mēs paredzam, ka uzņēmums aizņems nelielu tirgus daļu.

4.2. Mērķa tirgus noteikšana

Galvenie mērķu tirgi, kam firma “MA 1” orientējas ir:
– individuālie patērētāji;
– mazais un vidējais bizness.
Potenciālais SIA “MA 1” pircēju loks ir :
– cilvēki, kuri dzīvo un strādā Rīgā un Rīgas rajonā, tā kā šī pilsēta ir lielākais tirdzniecības un ražošanas centrs, kurā ir koncentrēti lielāki naudas līdzekļi, salīdzinot ar citām Latvijas Republikas pilsētām;
– cilvēki apmēram no 15 līdz 50 gadiem, tā kā šajā vecuma grupā ir ekonomiskie aktīvie cilvēki, kuriem nepieciešams tāds produkts kā dators darbam vai mācībām;
– cilvēki ar samērā augstiem ienākumiem. Mazie un vidējie uzņēmumi piegādā datorus tādā apjomā un ar tādu modernizāciju, rēķinoties pēc uzņēmuma ienākumiem, lieluma un vajadzībām darbam.
Firmas produkcija ir orientēta uz klientiem, kuriem ir ļoti svarīga preces kvalitāte, kā arī lai cena nebūtu pārāk augsta.
Uzņēmuma rūpnieciskus patērētājus var raksturot pēc sekojošiem kritērijiem:
– mazie un vidējie uzņēmumi, ar nelielu datoru daudzumu;
– produkcijas izmantošana orientēta uz firmas sekretārēm un grāmatvedības vajadzībām, kā arī uz firmas pamatdarbību īstenošanu, ja tas apjomi nav lieli.

4.3. Konkurentu analīze

Kā jau ir minēts tirgus sadrumstalotības dēļ uzņēmumam ir daudz konkurentu. Šajā tirgū ir plašs cenu diapazons, tas var izskaidrot ar to, ka tāda prece kā dators var atšķirties ar kvalitāti, tehniskajām īpašībām, ārējo izskatu, kā arī dažādiem pakalpojumiem un garantijām, kuras sniedz datorfirmas. Šis tirgus ir plašs, un tāpēc tajā var viegli ieiet un iziet no tā. Tas no vienas puses ir pozitīvs fakts, jo katram, kuram ir vēlēšanas un līdzekļi, ir iespējas ieiet šajā tirgū un strādāt, saņemot peļņu, kura var viņu apmierināt. Bet no otras puses šajā tirgū ir ļoti liela konkurence un firmām grūti izdzīvot, vienmēr ir jāizdomā kādi pasākumi, lai varētu pievilkt pircējus.
Firma “MA 1” var sagaidīt konkurenci, galvenokārt, no vienas puses, tā ir kvalitāte. Jo uzņēmums pārdod savu produkciju mazumtirdzniecībā par nedaudz augstākām cenām, lai attaisnotu nomas izmaksas. Bet pateicoties datoru komplektēšanas kvalitātei, pakalpojumiem un garantijām, pircējiem tas nebūs neizdevīgi.
Šajā rajonā, kur atrodas “MA 1” veikals, vēl atrodas 2 firmas, kuras nodarbojas ar datortirdzniecību, tie arī un ir galvenie konkurenti. Šo firmu nosaukumi ir “636” un “Telekom”. Sīkākā informācija par konkurentiem ir atspoguļota 3. tabulā.
3.tabula
Konkurentu analīze
Firmas nosaukums Priekšrocības Trūkumi Reklāmas pasākumi
“Telekom” – laipna apkalpošana;
– salīdzinoši mērenas cenas;
– 3 gadu garantija
– sniegtas produkcijas augsta kvalitāte. – nestrādā sestdienās;
– paši neveic remontdarbus pēc garantijas;
– nav tiešās piegādes. Reklāma žurnālos un avīzēs, ir sava mājas lapa.
“636” – Produkcijas tiešā piegāde un uzstādīšana;
– remonts tiek veikts uz vietas;
– veic Internēta uzstādīšanu.
Redzamas trūkumus nav. Reklāma žurnālos un avīzēs, ir sava mājas lapa.
Ja uzņēmumu “MA 1” salīdzināsim ar firmām – konkurentiem, tad secināsim, ka tai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Šo salīdzinājumu var apskatīt 4.tabulā.
4.tabula
“MA 1” salīdzinājuma ar konkurentiem
Priekšrocības Trūkumi Kā pārvarēt trūkumus
Nodrošina ar licenzētām datorprogrammām. Neuzstāda Internēt Jāattīsta sakari ar Internēt provaideriem.
Ir dažādas atlaides vairumtirdzniecībā. Uzņēmums nav autorizēts firmu dīleris, kuras nodarbojas ar datordetaļu ražošanu. Jāattīsta sakari ar ārzemju firmām.

4.4. Uzņēmuma cenu politika

Uzņēmuma cenu politikas mērķis ir maksimāla klientu piesaistīšana, sniedzot augstas kvalitātes preces un pakalpojumus par mērenu cenu.
Ņemot vērā, ka SIA “MA 1” sniegtajiem precēm ir augsta kvalitāte, un profesionālie darbinieki, cenas par precēm nevar tikt noteiktas būtiski zemākas nekā konkurentiem. Bet patstāvīgajiem klientiem var tikt piešķirtas atlaides, piemēram, 5 – 7 % no summas.
Klientu piesaistei ir paredzētas “Svētku cenas” – atlaides Ziemassvētkos. Lieldienās, ka arī pirms jaunā mācības gada sākšanas, jo tieši šajā laika datori ir vairāk pieprasītākas.
Cenu veidošanā tiek ņemti vērā sekojošie faktori:
– konkurentu preces piedāvātas cenas;
– iedzīvotāju maksātspēja. Noteiktas preces cenas ir atbilstošas cilvēku maksātspējai. Tā kā uzņēmuma atrašanas vieta ir Rīga, kur atrodas liela daļa banku un nozīmīgu firmu, ļauj secināt, ka tur uzturas “biznesa cilvēki”, studenti, un noteiktas cenas var būt augstākas nekā, citas Latvijas pilsētās.
5. tabula
Firmas “MA 1” produkcijas sortimenta noteiktas cenas
Nosaukums Vienības cena, Ls
Monitors 70-120
Mātes plāte 80
Procesors 70-120
Operatīva atmiņa 12
Videokarte 20-30
Ciets disks 60-80
Tastūra 8-10
Pele 3-12
Modems 15-25
Printers 35-60
CD- ROMs 25-40
Dinamiki 5
Skaņa karte 15-20
Cenas ir atkarīgas no preces modifikācijas.

4.5 Pārdošanas apjoma un apgrozījuma prognoze

Izmantojot savākto informāciju par patēriņa tirgu tiek plānots, ka vienreizēja iepirkuma cena būs aptuveni 480 Ls. Šī cena iziet no tā, ka viduvēji dators, kas ir jau salikts maksā 480 Ls. Protams, atkarība no datora jaudas un ātruma spējas cena var būt gan lielāka, gan mazāka.
Tiek prognozēts, ka mēnesī var pārdot ar 14 datoriem. Tas nozīme, ka gadā var pārdot ap 168 datoriem. Zinot pārdošanas apjomu gadā un iepirkšanas cenu var prognozēt neto apgrozījumu: 168*480=80640 Ls. Tas varētu būt apgrozījuma prognoze.

4.6 Produkcijas realizācijas kanālu raksturojums

Lai nodrošinātu produkcijas realizāciju, firma “MA 1” izmanto sekojošus realizācijas kanālus:
– mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība birojā;
– mazumtirdzniecības veikals;
– pasūtījumu noformēšanas iespēja caur Internētu.
Pēc preces pasūtījuma gan veikalā, gan birojā, gan Internētā dators (vai datori) tiek komplektēts 1-2 dienu laikā, atkarībā no pasūtījuma lieluma. Ir iespējama produkcijas piegāde pa Rīgu.

4.7. Pārdošanas veicināšanas pasākumi. Reklāma

Sakarā ar to, ka Uzņēmums ir jauniesācējs tirgū svarīgi ir, lai tas jau darbības sākumā piesaistītu klientus un iegūstu viņu labvēlību, un tādēļ nozīmīga loma ir reklāmai. Pietiekoša pircēju skaita nodrošināšanai, kā arī jaunu klientu piesaistīšanai ir paredzētas ikgadējas reklāmas kampaņas.
Uzņēmums plāno veikt sekojošus reklāmas pasākumus:
6. tabula
Reklāmas pasākumi
Reklamēšanas veids Vieta Paskaidrojumi
Reklāmas publicēšana • TeleMedia izziņu dienests

• ZL Hotline izziņu dienests

• Žurnāli, laikraksti

• Mājas lapas izveidošana Intenēta

Kas ietver gan reklāmas publicēšanu TeleMedia uzņēmumu tālruņu katalogā, gan uzziņas pa tālruni, gan arī dot iespēju aplūkot informāciju par uzņēmumu TeleMedia internēt informācijas sistēmā.
Bezmaksas publikācijas ZL Hotline telefonu grāmatā, kā arī visu nepieciešamo informāciju var uzzināt pa bezmaksas tālruni 7770777.
Reklāma žurnālos – Computer Show; laikrakstos – Digital Times, SM Reklāma.
Galvenajiem klientiem, lai nodrošinātu mājas lapas augstu kvalitāti, to izstrādās speciāli dizaineri un tā būs pieejama gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās. Mājas lapa regulāri tiks atjaunota atspoguļojot tajā visus jaunus piedāvājumus

Reklāmas izveidošana • uz ielas
• uz automašīnas borta Pie veikala un biroja.
Ar firmas nosaukumu, darbības veidu, adresi, tālruni.
Reklāmas pasākumi dos iespēju SIA “MA 1” darbības uzsākšanas posmā veiksmīgāk iekarot tirgu.
Reklāmas pasākumi sāksies jau 2003.gada decembrī mēnesī un tiem tiek atvēlēts tērēt 100 Ls mēnesī un kurus nav plānots mainīt visu 2003.gadu.

5. Uzņēmuma funkcionēšana
5.1. Uzņēmuma atrašanas vietas raksturojums

SIA “MA 1” juridiskā adrese ir Daugavgrīvas iela 80, kas ir uzņēmuma atrašanas vieta. Telpu plātība ir 50 m2 , kuru cena ir 10 Ls mēnesī. Ar mājas pārvaldnieku ir noslēgts ilgtermiņa telpu īres līgums, kurā ir paredzēts, ka īres maksa netiks pacelta.
Atrašanas vietas priekšrocības:
1. Uzņēmums atrodas rajonā, kur ir augsta uzņēmējdarbības koncentrācija (daudz firmu un strādājošo cilvēku, kuru var ieinteresēt piedāvātā produkcija);
2. Jebkura sabiedriskā transporta esamība firmas tuvumā;
3. Ir iespējams izmantot maksas autostāvvietas.

5.2. Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums

Uzņēmums ir iegādājies pamatlīdzekļus par kopējo vērtību 4710 Ls.
7. tabula
SIA “MA 1” pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu nosaukums Skaits, gab. Cena, Ls Kopēja vērtība, Ls
Darba galdi
Transportlīdzekļi
Skaitļošanas tehnika
Ofisa krēsli
Kases aprāts
Telefons 2
2
3
5
1
1 150
1250
500
50
100
60 300
2500
1500
250
100
60
Kopā: 14 – 4710
Pamatlīdzekļi tika iegādāti 2.decembrī 2002.g., bet būs nodoti ekspluatācijā 20.decembrī 2002.g.

6. Iespējamie riska faktori un problēmas, to risinājums

Ir vairāki riska faktori, kas var ietekmēt un traucēt uzņēmuma darbībai (sk.8. tabulu).
8 . tabula
Riska veidi
Riska veids Notikums, parādība Riska mazināšanas pasākumi
• Sadzīves riska faktori Avārijas, ugunsgrēki, plūdi Īpašuma apdrošināšana, – viss firmas īpašums, kā arī preces vēlāk būs apdrošinātas apdrošināšanas sabiedrībā.
• Tirgus risks Neprognozējams cenu pieaugums/samazinājums Teorētiski maz iespējams, jo nav noteikts tirgus līderis, kas tirgū varētu noteikt cenu svārstības.

II. Uzņēmuma finanšu plāns

Visi firmas “MA 1” finansu pārskati ir plānoti uz vienu 2003.gadu. Kopējām finansu plānam ir nepieciešami trīs galvenie finansu dokumenti, kuri attiecās uz finansu plānu : peļņas un zaudējumu pārskats, bilance, naudas plūsmas plāns.

1. Peļņas un zaudējumu plāns

Lai sastādītu peļņas un zaudējumu pārskata plānu 2003. gadam, vispirms jāsaplāno pamatlīdzekļu ikgadējo nolietojuma summas. Uzņēmuma pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineāras metodes.
Nolietojuma laiks visiem pamatlīdzekļu veidiem tiek noteikts vienāds – 5 gadi (sk. 9. tabulu):
9. tabula
Pamatlīdzekļu nolietojums (Ls)
Pamatlīdzekļu veids Sākuma vērtība Nolietojuma laiks, gados Nolietojums gadā
Darba galdi
Transportlīdzekļi
Skaitļošanas tehnika
Ofisa krēsli
Kases aparāts
Krēsli 300
2500
1500
250
100
60 5
5
5
5
5
5 60
500
300
50
20
12
Kopā 942
Katru gadu tiek norakstīta viena nolietojuma summa 942 Ls.
9. tabulā ir paradīts firmas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins pēc lineāras metodes. Lineāra metode nozīme, ka ik gadu amortizācijas summa tiek aprēķināta dalot pamatlīdzekļu vērtību uz paredzamo lietošanas laiku, t.i., katru gadu tiek norakstītas vienādas summas.
Pēc nolietojuma aprēķiniem, lai ieplānotu peļņu izvelētajā periodā ir nepieciešams ieplānot iespējamo izmaksu summu. Lai to izdarītu firma sadalīja visas savas iespējamas izmaksas uz ražošanas izmaksām un administrācijas izmaksām.
10. tabulā ir atspoguļotas ieplānotas produkcijas ražošanas izmaksas 2003.gadam. Uzņēmuma ražošanas izmaksas sastāv no pārdotas produkcijas ražošanas izmaksām, kas savukārt dalās uz tiešām ražošanas izmaksām un netiešām ražošanas izmaksām.
10. tabula
Ieplānotas produkcijas ražošanas izmaksas 2003.gadam
Rādītāji Ls
1. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (PPRI)
Tiešās ražošanas izmaksas
1.1. Materiālu izmaksas

30 000
1.2. Pamatsrtādnieku darba samaksa ar pieskaitījumiem soc. Apdrošināšanai
7 868
Kopā tiešās ražošanas izmaksas: 37 868
Netiešās ražošanas izmaksas
1.3. Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums
Darba galdu nolietojums
Transportlīdzekļu nolietojums
Kases aparāta nolietojums

60
500
20
1.4. Personāla darba samaksa ar pieskaitījumiem soc. apdrošināšanai
1 967
1.4. Elektroenerģijas izmaksas
Siltumenerģijas izmaksas
Ūdens apgāde
Telpu īre 60
360
180
3 000
Kopā netiešās ražošanas izmaksas: 6147
Kopā PPRI: 44 015
2. Pārdošanas izmaksas
2.1. Pārdevēju darba samaksa ar pieskaitījumiem soc. Apdrošināšanai

3 934
2.2. Pārdošanas veicināšanas pasākumi 1 200
Kopā pārdošanas izmaksas: 5 134
11. tabulā ir atspoguļotas ieplānotas administrācijas izmaksas 2003.gadam. Pie administrācijas izmaksām tiek pieskaitītas administrācijas personāla algas un valsts apdrošināšanas iemaksas, skaitļošanas tehnikas, ofisa krēslas , telefona nolietojumi, izmaksas elektroenerģijai, siltumenerģijai, ūdensapgādei, telpu īrei un sakaru pakalpojumu izmaksas.

11. tabula
Ieplānotas administrācijas izmaksas 2003.gadam
Rādītāji Ls
1. Administrācijas izmaksas
1.1. Personāla darba samaksa ar pieskaitījumiem soc. Apdrošināšanai

12 634
1.2. Pamatlīdzekļu nolietojums
Skaitļošanas tehnikas nolietojums
Ofisa krēslas nolietojums
Telefona nolietojums
300
50
12
1.3. Elektroenerģijas izmaksas
Siltumenerģijas izmaksas
Ūdens apgāde
Telpu īre 60
360
180
3 000
1.4. Sakaru izmaksas 1 800
Kopā administrācijas izmaksas: 18 396
Ievērojot datus no 10. un 11. Tabulas tiks sastādīts peļņas/zaudējumu aprēķins 2003.gadam. (sk. 12. tabulu):
12. tabula
Peļņas/zaudējumu aprēķins 2003.gadam
Rādītāji Piezīmes Ls
1. Neto apgrozījums 1 81 710
2. Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas no 10. tabulas 44 015
3. Bruto peļņa/zaudējumi 2 37 695
4. Pārdošanas izmaksas no 10. tabulas 5 134
5. Administrācijas izmaksas no 11. tabulas 18 396
6. Peļņa/zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
3
14 165
7. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskatu periodu
4
3 541
8. Pārējie nodokli – –
9. Peļņa/zaudējumi pēc nodokļiem
t.sk.: – rezerve
– nesadalīta peļņa 5
6 10 624
531
10093
Piezīme Nr. 1 Neto apgrozījums
Ieplānotais pircēju skaits mēnesī ir 14 cilvēki t.i., p=14, mēnešu skaits gadā ir 12, t.i., m=12 un vienreizēja pirkuma cena būs apmēram 486,37 Ls, t.i., c=486,37.
Q = p*c*m [ 1. ]
Kur Q – potenciālais pieprasījums gada laikā;
p – pircēju skaits mēnesī;
m – mēnešu skaits gadā;
c – vienreizēja pirkuma vidēja cena.
Tad iznāk, ka potenciālais pieprasījums gadā ir:
14*12*486,37= 81 710 Ls
Aptuveni tāds ir iespējamais ikgadējais neto apgrozījums. Tas var pieaugt, ja attiecīgi palielināt parametrus “p”, “m” un “c”. Ja “p” palielināšana lielā mērā ir atkarīga no uzņēmuma darbības tad “c” – vairāk atkarīgs no pircēju ienākumiem.

Piezīme Nr. 2 Bruto peļņa/zaudējumi
Neto apgrozījums – pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas = 81 710 – 44 015 = 36 695 Ls. [ 2.]

Piezīme Nr. 3 Peļņa/zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.
Bruto peļņa/zaudējumi – pārdošanas izmaksas – administrācijas izmaksas = 37 695 – 5 134 – 18 396 = 14 165 Ls. [ 3.]

Piezīme Nr. 4 Ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 25% no uzņēmuma peļņas/zaudējumiem pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.
14 165 * 25% = 3 541 Ls [ 4.]

Piezīme Nr. 5 Peļņa/zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem – uzņēmuma ienākuma nodokli = pārskata perioda peļņa/zaudējumi pēc nodokļiem:
14 165 – 3 541 = 10 624 Ls [ 5.]

Piezīme Nr. 6 Saskaņa ar likumu “Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību” tiek izdarīti peļņas atskaitījumi rezerves fondā, kas likumā noteiktais minimums ir – 5% no peļņas.

2. Naudas plūsmas plāns
13. tabula
Rādītāji 2002.g. dec., Ls 2003.gads, Ls
Janvār. Febr. Marts I cet. Aprīlis Maijs Jūnijs II cet. III cet. IV cet. Gads
A. Atlikums no iepriekšēja perioda
0
2500
3409
4318
2500
5227
6136
7045
5227
7954
10682
2500
B. Naudas ieņēmumi
1. Pamatkapitāls
2. Ieņēmumi no pārdošanas
– PVN
– Neto apgrozījums
B: Kopā
84008400

8034
1225
6809
8034

8035
1226
6809
8035

8035
1226
6809
8035

24104
3677
20427
24104

8034
1225
6809
8034

8035
1226
6809
8035

8035
1226
6809
8035

24104
3677
20427
24104

24104
3677
20428
24105

24104
3677
20428
24105

96418
14708
81710
96418
C. Izdevumi
1. Pamatlīdzekļu iegāde
2. Izejvielas, materiāli
3. Elektroenerģija, apkure, ūdensapgāde, telpu īre
4. Darba samaksa
5. Soc.apdrošināšana
6. Algas nodoklis
7. PVN
8. Reklāma
9. Sakari
C : Kopā
4710
1090


100

5900

2500

600
1745
455
350
1225
100
150
7125

2500

600
1745
455
350
1226
100
150
7126

2500

600
1745
455
350
1226
100
150
7126

7500

1800
5235
1365
1050
3677
300
450
21377

2500

600
1745
455
350
1225
100
150
7125

2500

600
1745
455
350
1226
100
150
7126

2500

600
1745
455
350
1226
100
150
7126

7500

1800
5235
1365
1050
3677
300
450
21377

7500

1800
5235
1365
1050
3677
300
450
21377

7500

1800
5235
1365
1050
3677
300
450
21377

30000

7200
20940
5460
4200
14708
1200
1800
85508
Ieņēmumi – izdevumi 2500 909 909 909 2727 909 909 909 2727 2728 2728 85508
Atlikums perioda beigās (A+B-C)
2500
3409
4313
5227
5227
6136
7045
7954
7954
10682
13410
13410

3. Uzņēmuma bilance
14. tabula

AKTĪVS Bilance
PASĪVS Bilance
Dibināš.
2001.g. dec. Sākuma
02.01.03.g. Noslēguma
31.12.03.g. Dibināš.
2001.g. dec. Sākuma
02.01.03.g. Noslēguma
31.12.03.g.
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
1.1.nemateriālie ieguldījumi


– 1. Pašu kapitāls
1.1. Pamatkapitāls
8400
8400
8400
1.2. Pamatlīdzekļi
1.2.2. Ēka, zeme


– 1.2. Rezerve – – 531
1.2.2. Transportlīdzekļi, skaitļošanas tehnika

4000
3200 1.3. Nesadalīta peļņa – – 10093
1.2.3. Pārējie – 710 568 1. iedaļas kopsumma 8400 8400 19024
1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi


– 2. Uzkrājumi – – –
1. iedaļas kopsumma – 4710 3768 3.Kreditori
3.1. Ilgtermiņa parādi2. Apgrozāmie līdzekļi
2.1. Krājumi

1190
2000 3.2. Īstermiņa parādi
3.2.1. Piegādātājiem2.2. Debitori – – – 3.2.2. Personālam – – 154
2.3. Nākamo periodu izmaksas


– 3.2.3. Valsts un pašvaldību budžetam2.4. Naudas līdzekļi 8400 2500 13410
2. iedaļas kopsumma 8400 3690 15410 2. iedaļas kopsumma – – 154
BILANCE 8400 8400 10178 BILANCE 8400 8400 19178

Plānoto rezultātu novērtējums

Seguma analīze
Neto apgrozījums Ls 81710
Tiešās izmaksas Ls 37868
Segums Ls 43842
Pastāvīgas izmaksas Ls 29677
Peļņa pirms nodokļiem Ls 14165
Pēc kopējās seguma summas noteiktais produkcijas rentabilitātes rādītājs:
RS = 46842*100/81710 = 53,66% [ 6.]
Kritiskais neto apgrozījums:
Qkr = 29677*100/53,66 = Ls 55306 [ 7.]
Seguma analīze parāda, ka plānotie ieņēmumi no pārdošanas pārsniedz kritisko apjomu jau pirmajā darbības gadā, kas nodrošina peļņu.

Izmaksas
Ieņēmumi

Ieņēmumi Kopējas izmaksas
81710
peļņa
Qkr
55306 Mainīgas izmaksas

zaudējumi Pastāvīgas izmaksas

0 113 168 Pārdošanas apjoms gadā, gab.

2.att. Bezzaudējumu grafiks

4.1. Rentabilitātes rādītāju analīze

Rentabilitāte rāda peļņas vai kādas tās sastāvdaļas attiecību pret citu ar šīs peļņas veidošanas saistītu rādītāju. Rentabilitātei nav optimāla lieluma. Tāpat kā viens no uzņēmuma mērķiem ir peļņas maksimizēšana, tas pats ir sākams arī par rentabilitātes rādītājiem.
Firmas “MA 1” kapitāla rentabilitāte = Peļņa pirms nodokļiem/ aktīva kopsumma*100% = 14165/8400*100 = 168%. [ 8.]
Apgrozījuma rentabilitāte = Peļņa pirms nodokļiem/neto apgrozījums*100% = 14165/81710*100% = 17,34%.
Kapitāla atmaksāšanas laiks = 8400/(14165+13410) = 0.6 gadi [ 9.]
Tas nozīme, ka ieguldītājs kapitāls atmaksāsies jau pēc 7 mēnešiem.

4.2. Likviditātes rādītāju analīze

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu. Ar šīs analīzes palīdzību vērtē uzņēmuma maksātspēju jeb spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, kas arī dod slēdzienu par finansiālā līdzsvara un maksātspēju saglabāšanu nākotnē.
Absolūto likviditātes rādītāju var aprēķināt pēc formulas:
Absolūtais likviditātes rādītājs = Naudas līdzekļi/īstermiņa saistības = 15410/154 = 87%. [ 10.]
Šis rādītājs parāda kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var dzēst vistuvākajā laikā. Pēc aprēķina var secināt, ka uzņēmums var segt gandrīz visas savas īstermiņa saistības.

Nobeigums

Latvijā datotehnikas tirgus ir labi attīstīts, bet tomēr firmām, kuras grib nodarboties ar datoru ražošanu un realizāciju, ir iespējas ieiet šajā tirgū.
Firmas “MA 1” trūkums – nav pieredzes datortehnikas ražošanā un tirdzniecībā, bet tomēr tai ir reālas iespējas sasniegt savus mērķus un gūt labu peļņu.
Kursa darba rezultātā tika sasniegts noteikts darbā mērķis – tika izstrādāti mārketinga un finansu plāni 2003.gadam. Lai sasniegtu kursa darba mērķi tika izpildīti noteikti uzdevumi – apskatīta uzņēmuma darbība; uzņēmuma vadība un personāls, to izpildāmas funkcijas; piedāvāta patērētājiem prece un piedāvāti pakalpojumi. Lai izstrādātu mārketinga plānu, tika analizēta tirgus pašreizēja situācija, tai skaitā uzņēmuma pircēji un konkurenti, pārdošanas stimulēšanas iespējas un piedāvāta cenu politika, riski un problēmas. Izstrādājot finansu plānu, un prognozējot firmas finansiālo situāciju 2003.gadam bija izstrādāti sekojošie svarīgie finansiālie dokumenti: peļņas un zaudējumu aprēķinu prognoze, bilance un naudas apgrozījuma pārskatu prognozes, kā arī aprēķināti uzņēmuma darbības galvenie rādītāji šim laika periodam.
Vērtējot SIA “MA 1” plānoto darbību pēc finansu plāna, var secināt kā uzņēmumam izdosies uzsākt uzņēmējdarbību, jo uzņēmuma mērķis ir sasniegt 100% kapitāla rentabilitāti. Pēc rentabilitātes rādītāju analīzes var redzēt, ka kapitāla ienesīgums būs 168%, kas ir lielāks par plānoto.

Izmantotās literatūras bibliogrāfiskais saraksts

1. Alsiņa R. Mācies plānot! – Rīga: Kamene, 2002. – 75 lpp.;
2. Alsiņa R., Gertneris G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. – Rīga: RTU, 2002. – 142 lpp.;
3. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. – Rīga: RaKa, 1998. – 256 lpp.;
4. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.- 254 lpp.;
5. Vests A. Biznesa plāns. Rīga: VTF izdevniecība, 1994. – 194 lpp.