Transporta ekonomika un organizēšana

Pārvadājumu veidi transportā: autotransports, dzelzceļa transports, ūdens transports, gaisa transports, cauruļvadu transports; minēto transportu priekšrocības un trūkumi; izmaksu sadalījums katrā no transportu veidiem.

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi

Šajā diplomdarbā uz statistisko datu un pētījuma rezultātu pamata ir dots MVU raksturojums, izanalizēti tās attīstības tendences, kā arī atklāti faktori, kuri ietekmē MVU veiksmīgu attīstību. Darbā tiek aprakstītas dažādas valsts atbalsta programmas, kā arī prognozētas MVU attīstības perspektīvas nākotnē pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.

Latvijas ceļš uz NATO

1. Ievads 2. Latvijas politiskais raksturojums pēc neatkarības atjaunošanas 3. Latvijas aizsardzības raksturojums pēc neatkarības atjaunošanas 4. Kas ir NATO? 5. Latvijas diplomātisko attiecību veidošana ar NATO 6. Latvijas institūcijas, kas atbildīgas par sagatavošanos iestājai NATO 7. Partnerattiecības mieram 8. Rīcības plāns 9. Latvijā notikušās reformas 10. Latvija kļūst par NATO dalībvalsti 11. Nobeigums 12. Tēzes 13. Izmantotā literatūra 14. Pielikumi