Normatīvo aktu hierarhija un tās nozīme

Ievads

Latvija ir ceļā uz tiesisku valsti – valsti, kurā jāpastāv tiesiskumam, sociālajam taisnīgumam, jāievēro cilvēktiesības. Šajā sakarā tiesību avotiem un tiesību avotu teorijai jāatbilst tiesiskas valsts pamatvērtībām un principiem.

Tiesiskas valsts principu realizācija ietver sevī ne tikai formālu likumību, bet arī taisnīgumu. Tiesībām piemīt divas puses – likumiskā (formālā) un tiesiskā (saturiskā). Tiesiskā valstī abas šīs vērtības apvienojas. Likumam ir jābūt tiesiskam. Ja tiek respektēta tikai viena no šīm vērtībām, tad var tikt apgrūtināta tiesību realizācija vai arī var tikt provocēta likuma izmantošana nehumānu mērķu sasniegšanai. Latvijā tiesību avotu teorijas izmaiņām ir jābūt vērstām uz lielāku elastību taisnīguma sasniegšanā

Privāttiesību elementi.

Privāttiesību elementi. Katra tiesība satur divus elementus: personīgu un sabiedrisku vai subjektīvo un objektīvo elementu.1. Subjektīvās tiesības,• Relatīvās tiesības • Absolūtās tiesības 2. Objektīvās tiesības. 1. Subjektīvās tiesības – konkrētas tiesības, kas ir subjektam (cilvēkam, valstij, organizācijai). Piem: tiesības uz darbu, īpašumu. Saskaņā ar dabisko tiesību teorijas atziņām, cilvēkam tiesības ir dotas no dabas un … Read more Privāttiesību elementi.

Starptautiskās jūras tiesības

Starptautiskās tiesības un attiecības, starptautisko tiesību veidi, dažāda veidu robežas, vēsture, Rodas kodekss, Mare clausum Mare liberium, jūras teritorija, iekšējie ūdeņi, osta, Teritoriālā jūra un pieguļošā zona, Teriotoriālās jūras statuss, valsts suverinitāte, Kontinentālais šelfs, Starptautisko organizāciju darbība, Ekskluzīvā ekonomiskā zona, Zemūdens kabeļu un cauruļvadu likšana, Piesārņojuma kontrole, atklātā jūra, Jūras tiesību avoti un normas, .