SPT jēdziens, priekšmets un sistēma

SPT – tā ir kompleksa tiesību sistēma, kas apvieno valstu iekšējās likumdošanas, starptautisko līgumu un paražu normas, kuras regulē mantiskās un personiskās nemantiskās attiecības ar ārvalstu elementu (tas ir starptautiska rakstura attiecības) ar kolīziju un materiāli tiesisko metožu palīdzību. SPT 2 pazīmes: privāttiesiskais raksturs, kas veidojas pa horizontāli, subjekti ir vienlīdzīgā stāvoklī, pat gadījumā ja viens no subjektiem ir valsts. Starptautiskais raksturs – ārvalstu elements, tas veido starptautisko raksturu. SPT regulēšanas priekšmets ir starptautiskas nevlstiskas attiecības, kurām nav varas rakstura. SPT sistēma ietver normas, kas regulē:

Esejas un domraksti

Senajā Romā un Senajā Grieķijā atvadas no aizsaulē aizgājušiem cilvēkiem bija ļoti līdzīgas.Gan Romā,gan Grieķijā mirušos vai nu guldīja zemē,vai sadedzināja ugunskurā.Tāpat mirušajam līdzi uz aizsauli deva priekšmetus,rotaslietas,ieročus. Senajā Romā atvadas ilga 3-7 dienas.Bēres varēja būt klusas,vienkāršas,kā arī greznas, dārgas, bagātas. Par nāvi un bēru dienu paziņoja publiski.Cilvēkus,kuriem nebija naudas,nabagos bērēja bez jebkādas ceremonijas pirmajā naktī pēc nāves iestāšanās.Līdz III gs.p.m.ē. līķis bija jāiznes no mājām vēl pirms saules lēkta.Ja ģimenei nebija līdzekļu,lai nopirktu kapa vietu,līķi vienkārši iemeta kopējā bedrē un sadedzināja ugunskurā kopā ar citiem.