Aborts – cik tas ir ētiski?

Aborts – cik tas ir ētiski? Rīga 2006 Saturs Ievads……………………………………………………………………………….3 Kas ir aborts?…………………………………………………………………….4 Aborti Latvijā…………………………………………………………………….6 Aborts un ētika…………………………………………………………………..8 Konservatīvā pozīcija…………………………………………………….9 Liberālā pozīcija……………………………………………………………11 Secinājumi……………………………………………………………………….12 Izmantotās literatūras saraksts……………………………………………13 Pielikums………………………………………………………………………..14 Ievads Savā darbā es vēlējos sniegt nelielu ieskatu par tādu jautājumu kā aborti. Šo tēmu būtībā izvēlējos tāpēc, ka jau ilgāku laiku sabiedrībā tiek apspriests jautājums – atļaut vai aizliegt abortus. Turklāt aktuāls ir arī jautājums par aborta klasifikāciju, respektīvi, vai varam likt vienlīdzības zīmi starp jēdzienu „aborts” un jēdzienu „slepkavība”. Jebkuras sievietes dzīvē grūtniecība ir satraucošs process, tomēr ir manāma arī tāda atšķirība – vai sieviete ir laimīga par šo notikumu vai tomēr tas nav bijis vēlams. Manuprāt, pēdējā gadījumā arī rodas domstarpības par abortiem. Savā darbā es vēlējos izvirzīt sekojošu problēmjautājumu – vai aborts ir ētiska rīcība vai tomēr tas ir amorāli? Šajā darbā es apskatīju tēmu, kas vispār ir aborts gan no ētiskā viedokļa gan arī no medicīniskā viedokļa. Vēlējos arī sniegt nelielu ieskatu par situāciju Latvijā attiecībā uz abortiem. Vai aborts ir ētiska rīcība, šo jautājumu vēlējos apskatīt no divām skatu pozīcijām. No nosodošās – konservatīvās pozīcijas puses, kā arī no attaisnojošu iemeslu meklējošās – liberālās pozīcijas puses. „Nav skaidrs, vai embrijs patiesi ir cilvēciska būtne, toties ir skaidrs, ... Read more...

Долг и справедливость

Цель этики – не познание, а поступки; этика нужна не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого про-ку…. Аристотель Введение С древнейших времен люди размышляли над сущностью добра и зла, пытались постичь природу добродетели, исследовали феномен совести, давали различные трактовки понятию “спра-ведливость” и пр. Вся совокупность проблем, в той или иной мере посвященных изучению этих вопросов, была представлена особой философской теорией, получившей название философия морали (нравственности) или этика. Термин “этика” происходит от древнегреческого слова “ethos” (“этос”) , подразумевавший пространство совместно-го проживания людей или животных (дом, звериное логово, птичье гнездо и т.п.). Впоследствии древнегреческий фило-соф Аристотель образовал прилагательное “этический” для характеристики человеческих качеств (добродетелей). По убеждению Аристотеля, этические добродетели есть черты че-ловеческого характера, обладающие известной устойчивостью и вследствие этого явно нуждающиеся в классификации и изу-чении. Именно к таким этическим понятиям относятся долг и справедливость, рассмотренным в данной работе. Долг Определение долга Роль сознания долга в жизни личности и общества. Долг и личный интерес. Происхождение сознания долга и его структура Моральное сознание включает в себя не только размышле-ние о важных вопросах человеческого существования но и по-буждения чувствовать, мыслить и, разумеется действовать в определенном направлении, заданном высшими моральными цен-ностями, нравственными нормами. ... Read more...

nāves ētika

Studiju darbs Profesionālajā ētikā Nāves ētika Dienas nodaļas 2.semestra 2.grupas studente Studentu karte Pasniedzēja Ievads Visu organisko pasauli raksturo universālais dzīvā un mirušā pretstats. Šīs divas pasaules ir pilnīgi atšķirīgas savā kārtībā , struktūrā un ritmā . Katrs dzīvais organisms nes sevī savas iznīcības iespējamību ārējās pasaules ietekmes rezultātā un nepieciešamību iekšēju faktoru darbības rezultātā. Ir jāpierod pie domas, ka katras dzīvības sākumā ir ieliktas arī tās beigas. Tikai nedzīvajā pasaulē viss ir mūžīgs, nemainīgs. Taču dzīvība nepārtraukti atrodas attīstības procesā, kas savukārt saistīts ar mūžīgu maiņu un tapšanu, un, protams, ar katras atsevišķas būtnes bojāeju. Visas organiskās dabas riņķojumu un cikliskumu raksturo triāde – dzīve-nāve-jauna dzīve. Tas nzīmē, ka vienam organismam ir jaiet bojā , lai dotu dzīvību un vietu citam,kurš būs piemērotāks jaunajiem apstākļiem Iztirzājums Cilvēks ir dabas un pirmām kārtām dzīvās dabas daļa. Viņa eksistence nevar atcelt dabas vispārējās likumsakarības, kuras atspoguļo minētā triāde. Taču cilvēks ir tāda dabas daļa, kas pakļaujas ne tikai bioloģiskajām ,bet arī sabiedriskām likumsakarībām. Iekļaudamiesnoteiktās sociālās attiecībās, cilvāks ir pirmā un vienīgā būtne, kurai data spēja izveidot savu attieksmi pretpasauliun sevi, ieturot distanci no aklas nepieciešamības, kas valda pārējā dabā. Dzīvajam kopumā ir tieksme uz nāvi , bet cilvēkam vēl pieder attieksme ... Read more...

darba ētika

Patstāvīgais darbs Profesionālā ētikā Darba ētika. Diena nodaļas 2.semestra 3.grupas student ……………………… Studentu karte ……. Zinātniskais konsultants Saturs. Ievads. 3 Darba ētika. 4 Nobeigums. 7 Izmantotā literatūra. 8 Ievads. Darba ētika tā ir saistīta ar jebkuru no mums, jo katrs no mums dara jeb kādu darbu. Tāpēc varu sacīt, kā katram cilvēkam ir tiesības uz cieņu tāpat tā ir arī jāizrāda pret katru un katram. Šī cieņa ir attiecināma tādos pašos apmēros apmēros uz darbu, kuru mēs veicam, jo, ja mēs necienīsim sevi, tad arī darbu nespēsim cienīt. Taču vai mēs mūsu sabiedrībā un tagadējos apstākļos izjūtam ‘darba ētiku, tas ir aprakstīts un izanalizēts šajā darbā. Darba ētika. ‘’Cilvēks ir darbīga būtne, kuras attiecības ar apkārtējo vidi ir dinamiskas. Ar vārdu darbs parasti apzīmē cilvēka mērķtiecīgu darbību, kas virzīta uz dabas spēku un sociālo attiecību pārveidošanu un apgūšanu, lai apmierinātu viņu vajadzības.’’ Darba būtība ir pretrunīga, jo tā pauž īpatnējo cilvēka stāvokli pasaulē. No vienas puses cilvēks savā ziņā ir piederīgs pie dzīvās pasaules un darba uzdevums ir nodrošināt ‘’vielu maiņu’’ starp viņu un apkārtējo vidi, no kuras jāiegūst izdzīvošanas nosacījumi, jo cilvēkā pastāv neatceļama dzīvnieciskās dabas prasības. ‘’Darbs ir process, kurā dzīvnieciskais, dabiskais tiek pakļauts sociālajam dzīves režīmam, kas ... Read more...

Ētika, tehnika un risks

Ētika, tehnika un risks Ievads. Tehnika, tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Nemitīgi pieaug arī to izmantošanas iespējas. Pati par sevi kāda metode, tehnika, tehnoloģija neizraisa ētiskas dabas diskusiju. Tā sākas tad, kad cilvēks sāk jaunatklājumus izmantot kāda sava mērķa vai nodoma sasniegšanai. Kā, kādam nolūkam viņš tos izmantos? Cik tas būs kaitīgi, nekaitīgi, noderīgi, nenoderīgi, ietekmējoši, neietekmējoši attiecībā pret viņu pašu? Pret sabiedrību? Jautājumi apsteidz cits citu. Tādējādi, ētikas pārdomas blakus ekonomiskām, politiskām, ekoloģiskām u.c. nepieciešamas, lai gūtu pilnīgāku pamatojumu un attaisnojumu jebkurai darbībai arvien straujāk pieaugošajā jauno tehnoloģiju laukā. Ekonomikas loma ar tehniku un tehnoloģijām saistītos jautājumos ir milzīga. Nerunājot jau par to, ka tā pati lielā mērā ierosina tehnikas attīstību, ekonomika sasaista ražotāju, pakalpojumu sniedzēju ar gala patērētāju- tādējādi nonākot līdz saistībām visas sabiedrības mērogā. Tādēļ jāievēro liela piesardzība, jaunu tehnoloģiju un tehniku ievedot un izmantojot ekonomisko aktivitāšu procesos. Ētika un tehnika. Runājot par ētiku saistībā ar tehniku, galvenais ir laika faktors. Nepieciešama ir domāšana ar tālu skatu nākotnē- stratēģiskajā plāksnē. Par piemēru var ņemt, teiksim, gēnu tehnoloģijas. Šeit skaidri jo skaidri redzams, ka nedrīkst pamatīgas, ilglaicīgas domāšanas vietā aprobežoties ar tiekšanos pēc ātras peļņas. Bieži ir nepieciešamas grūti apstrādājamas, sevišķi laikietilpīgas koncepcijas. Būtu arī nepareizi lieki diskutēt par to, ... Read more...