Profesionālā un sasniegumu motivācija kā attīstības iespēja

Kāpēc vieni sasniedz panākumus sava profesijā, bet citi tos nesasniedz? Kādi faktori ietekmē sasniegumus? Viena no visbiežākajām izvēlēm pieauguša cilvēka dzīvē ir profesijas, karjeras izvēle. Autore savulaik uzdeva jautājumu, kāpēc pie vieniem un tiem pašiem sociālajiem apstākļiem un iespējām, piemēram, skolotāji izvēlas vai neizvēlas izmantot savā darbā inovatīvās pieejas darbā ar skolēniem? No šī jautājuma arī sākās interese par profesionālo motivāciju, tālāk sašaurinot izpētes tematiku līdz optimālajiem, pozitīvajiem izvēles nosacījumiem, par ko liecina īpašā interese par akmeoloģiju un pozitīvo psiholoģiju.

Ētiskais stils

Pasaulē ētikas problēmas ir bijušas aktuālas gadu tūkstošiem, visos laikos katra cilvēka priekšā ik mirkli, ik dienas iestājas morālās izvēles brīdis – iet labā ceļu vai ļaunā ceļu, cienīt vai necienīt, būt čaklam vai bezdarbīgam, padoties vai pretoties un tā varētu turpināt mūžīgi. Un no izraudzītā virziena nereti ir atkarīgs viss turpmākais indivīda dzīves gājums – viņa laimes un nelaimes, viņa prieki un bēdas, - galu galā viņa esība. Tāpēc cilvēks vienmēr ir tiecies rast izvēles „formulas”, kas viņam nemaldīgi dotu iespējas rīkoties atbilstoši attiecīgajai situācijai. Diemžēl šādu absolūtu formulu nav, jo pastāv dažādas situācijas un to risinājumi.

valsts pārvaldes ētika

Valsts pārvaldes reformas attīstītās valstīs Valsts pārvaldes reformu nepieciešamība Valsts pārvaldes reformu modeļi Valsts pārvaldes reformas Britu sadraudzības valstīs, Jaunā publiskā pārvalde, Valsts pārvaldes reformas Apvienotajā Karalistē

Komunikācijas ētika 20.gadsimtā.

Jautājums par komunikācijas ētiku, un jo īpaši žurnālista ētiku kļuva īpaši aktuāls pēc tam, kad princese Diāna gāja bojā autokatastrofā Parīzē. Tolaik vainoja paparaci, ka tie, lūk, vismaz netieši vainojami princeses nāvē, jo izsekojuši un pat pakaļdzinušies mīlas pārim, kas beigu beigās novedis pie avārijas ar letālu iznākumu. Toreiz reportieri sarīkoja streiku ar piketu, lai protestētu pret šādiem apvainojumiem. Šeit skaudri atklājās kāda ētiska problēma, proti, indivīda (arī politiķa un slavenības) tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, no otras puses – “slavenais” lozungs: - “sabiedrībai ir tiesības zināt visu!”, ko ļoti nežēlīgi ekspluatē daudzi mediju, īpaši “dzeltenā” prese.

Politiskā ētika

Tā kā mūsdienās ir vērojamas nemitīgas pārmaiņas sabiedrībā un dažādās tās izpausmēs, tad viens no svarīgākajiem jautājumiem - morāles jautājums. Ētikas jautājumi skar katru cilvēku darbības jomu: medicīnu, jurisprudenci, žurnālistiku un, protams, politiku, jo politiķu politiskā darbība ir tiešs pierādījums sabiedrības virzībai un attīstībai kopumā. Galvenais par ko jārunā politiskās ētikas sakarā ir tas, kā politiķu lēmumus un rīcību “vērtē” sabiedrībā pieņemtās ētiskās normas. Šo apgalvojumu balstot uz neviennozīmīgo definīciju par politisko ētiku – kas ir ētisku spriedumu izteikšana par politisku darbību. Līdz ar to politiskajā dzīvē ir liela nozīme politiķu atbildības izjūtai par lēmumu pieņemšanu gan tiešā, gan netiešā saistībā ar sabiedrību, kas balstīti uz tagadēju un turpmāku realizāciju. Viennozīmīgi nevar spriest par lēmumu pamatoto aprobēšanu, bet tiem noteikti jābalstās uz godīgu, taisnprātīgu, tikumiskas kultūras radītām normām. Kopumā skatoties uz Latvijas politiķu darbību varētu teikt, ka iepriekš minētais par ētisku politisko darbību, ir tikai futūristiska varbūtība

Sabiedrība

Kas ir sabiedrība? Sabiedrība ir cilvēku kopums, ko saista sadzīves attiecības, izcelšanās, sabiedriskais stāvoklis. Lai varētu runāt par to, vai sabiedrība var vai nevar pastāvēt bez morāles, noteikti būtu jāzina, kas tad īsti ir morāle. Morāle ir cilvēku izturēšanās principi un normas attiecībā citam pret citu un pret sabiedrību, daļēji to varētu saukt arī par tikumību.