Vispārējs raksturojums

Hamurabi likumi (jaunlat. Codex Hammurapi) – civiltiesību, krimināltiesību un procesuālo tiesību normu krājums senajā Babilonijā . Likumu teksts ir it kā sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa ir plašs ievads, kurā Hamurabi paziņo, ka dievi viņa rokās nodevuši varu, lai stiprākais neapspiestu vājāko. Tad seko labdarības uzskaitījums, ko Hamurapi sniedzis savas valsts pilsētām. Tālāk seko Hamurabi likumu 282 panti . No tiem 247 panti saglabājušies pilnībā. Dažus ir izdevies atjaunot pēc asīriešu cara Ašurbanipala bibliotēkas dokumentiem .

Ojārs Vācietis “Zibens pareizrakstība”

Lasot dzejoļu krājuma „Zibens pareizrakstība” dzejoļus, tajos sajutu tiekšanos pēc brīvības, savas būtības meklēšanu, uzdrīkstēšanos būt citādam, bezcerību....Krājuma „Zibens pareizrakstība” galvenie motīvi, manuprāt, ir mīlestība (gan pret dabu, gan cilvēku), bezcerība, sevis meklējumi, daba, brīvība, valdošā vara un esošā laika īpatnības, un dzīves gājums. Liriskais es šajā krājumā ir tiešs, skaudrs, domām un izjūtām bagāts, tajā pašā laikā romantisks. Tas nelaipo un nemeklē aplinkus ceļus, bet atklāti un bezbailīgi aizstāv labo, cēlo un skaisto, nosodot ļaunumu un gļēvulību. Vācieša dzeja ir uzticīga cilvēces labākajām domām. .

Regīna Ezera – Aka (Romāns)

Spilgtākais romāns Regīnai Ezerei.Smalki stīgots cilvēku savstarpējo attiecību samezglojums.Dziļa mīlestība,nepārkāpjamas pienākuma jūtas,traka iekāre.Romāns valdzina ar maigo,godprāta apņemto juteklību un psiholoģisko patiesīgumu.Darbs novērtēts ar 10 ballēm.Pamēģini atrast manā darbā, kādu gramatisko kļūdu! .